COVID eriinfo

Lgp. EKKL liikmed!

 

Tänan kõiki liikmeid kellelt olen operatiivselt saanud sisendit kujunenud eriolukorras. Oleme sellest tulenevalt Teie huvides kokkuvõtlikult koostanud ja saatnud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, Töötukassale ja Riigikogu õiguskomisjonile eriolukorra arenemisel arvestamiseks kinnisvara korrashoiu sektori ning korterelamute korrashoiu teemadel märgukirjad ja ettepanekud (allpool linkidel).

 

EKKL märgukiri MKM-le seonduvalt kinnisvara korrashoiu sektoriga ja ettepanekud

EKKL ja EKÜL ühine märgukiri MKM-le seonduvalt korteriühistute ja nende valitsejate tegevusega ja ettepanekud

MKM vastus märgukirjale

EKKL ettepaneku põhjendused Riigikogu õiguskomisjonile

 

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus on Riigikogu poolt vastu võetud – KrtS mõistes valitsejatel on nüüd võimalus juunikuise kiirustamise asemel korraldada normaalset KÜ koosolekute töökorraldust kuni 31.10.2020.  MTÜ EKKL ja MTÜ EKÜL on esitanud tähtaegade pikendamise ettepanekud MKM kaudu valitsusele ja ka Riigikogu õiguskomisjonile. Mõlemad on meie ettepanekud heaks kiitnud, lisaks on neid asunud toetama ka Advokatuur. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse on Riigikogu vastu võtnud 18.05.2020.  Seaduse muudatus ühtlustab ja laiendab võimalusi koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel.  Lisame allpool väljavõtted seaduse sätetest, mis võimaldavad eriolukorra järel hädaabi olukorra pingelistes tingimustes mõistlikes ajaraamides esitada nõutavaid aruandeid ja korraldada otsuste vastuvõtmist sisuliselt ja kvaliteetselt ning koroonaviirusesse nakatumise ohtusid vältides. Kindlasti pakub see KrtS mõistes valitsejatele juunikuise kiirustamise asemel normaalset ja terviseriskideta KÜ koosolekute töökorraldust ning leevendust juba niigi kriisiolukorras pingelisele tegevusele.

 

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmine:

§ 722. Majandusaasta aruande esitamine 2020. aastal

Korteriühistu, kellel on kohustus esitada majandusaasta aruanne registripidajale ajavahemikul 2020. aasta 12. märtsist 31. augustini, peab esitama aruande hiljemalt 2020. aasta 31. oktoobril.

§ 723. Juhatuse liikme ja valitseja ametiaja pikendamine 2020. aastal

Kui korteriühistu juhatuse liikme või valitseja ametiaeg lõpeb ajavahemikul 2020. aasta 12. märtsist 31. augustini, loetakse tema volitused pikenenuks kuni uue juhatuse liikme või valitseja valimiseni, aga mitte kauem kui 2020. aasta 31. oktoobrini.

 

Mittetulundusühingute seaduse muutmine:

§ 1115. Majandusaasta aruande esitamine 2020. aastal

Mittetulundusühing, kellel on kohustus esitada majandusaasta aruanne registripidajale ajavahemikul 2020. aasta 12. märtsist 31. augustini, peab esitama aruande hiljemalt 2020. aasta 31. oktoobril.

§ 1116. Juhatuse liikme ametiaja pikendamine 2020. aastal

Kui mittetulundusühingu juhatuse liikme ametiaeg lõpeb ajavahemikul 2020. aasta 12. märtsist 31. augustini, loetakse tema volitused pikenenuks kuni uue juhatuse liikme valimiseni, aga mitte kauem kui 2020. aasta 31. oktoobrini.

 

Lisaks tehakse ka Äriseadustikku analoogne täiendus:

§ 5258. Majandusaasta aruande esitamine 2020. aastal

Osaühing, aktsiaselts, täisühing ja usaldusühing, kellel on kohustus esitada majandusaasta aruanne registripidajale ajavahemikul 2020. aasta 12. märtsist 31. augustini, peab esitama aruande hiljemalt 2020. aasta 31. oktoobril.”.

 

Allpool lingil Riigikogu III lugemisel olnud eelnõu, mis võeti sellisel kujul vastu. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu vastu võetud III lugemisel

Terviseameti mai - juuli 2020 riskimaatriks

Vabariigi Valitsuse 16.05.2020 korraldus nr 172 ürituste korraldamise piirangute kohta

 

Käesolevaks ajaks on vabariigi valitsus oma esimestes kriisiolukorda leevendavates otsustes ka mitmete ettepanekutega arvestanud ning oodata on terviklikku meetmete paketti, mis käsitleb töötajate ja ettevõtjate toetamist ja tegevuse soodustamist. Eeldatavalt tulevad välja ka sellekohased rakendusaktid ning toetusmeetmeid hakatakse rakendama ilmselt eelkõige EAS, Kredex ja Töötukassa kaudu. Eriolukorra õigusaktid on ülevalt Riigiteataja avalehel. Oleme regulaarses suhtluses MKM esindajatega ning olulise info saamisel edastame seda Teile. Samuti on MKM loonud  koroonaviiruse COVID-19 leviku tõttu kannatada saanud ettevõtjatele ühtse kontaktpunkti, kus saab oma murede ja küsimustega riigi poole pöörduda. Kontaktpunkti kohta info leiate https://www.mkm.ee/et/uudised/mkm-loi-ettevotjatele-uhtse-kontaktpunkti

 

Ülemaailmne pandeemia on vältimatult toonud ka muutusi liidu 2020 planeeritud ürituste kalendrisse https://www.ekkliit.ee/urituste-kalender/ekkl-urituste-kalender-2020/id/16  Ära jäävad aprilli alguse ehitusmess ning aprilli lõppu kavandatud ARCHIBUS õppereis ning maikuu Usbekistani õppereis lükkub edasi sügisesse. MTÜ EKKL 11.-13.06.20 Saaremaa üldkoosolek, seminar ja suvemängud jäävad ära ning üldkoosolek ja seminar on edasi lükatud sügisesse 2020.  Lähtudes Vabariigi Valitsuse korraldusest ürituste korraldamise piirangute kohta ja Terviseameti poolt antud juhistest jääb eelmise aasta lõpus juunisse planeeritud EKKL Saaremaa üritus kahjuks sel aastal ära. MTÜ EKKL juhatus on otsustanud, et seoses eriolukorraga ja sellele järgnenud hädaolukorraga ning kehtestatud piirangutega, kui ka asjaoluga, et mittetulundusühingute majandusaasta aruannete esitamise ja juhatuse liikmete volituste tähtaega on seadusega pikendatud ning koroona viiruse levik ei ole siiani lõppenud ja selle üheks koldealaks oli Saaremaa, jätta ära ja lükata liikmete elu ja tervise ohtu sattumise vältimise eesmärgil edasi juuniks 2020 Saaremaale planeeritud MTÜ EKKL üldkoosolek ja seminar. Uus järgmise MTÜ EKKL üldkoosoleku ja seminari toimumise koht on Tallinn ja aeg 16.11.2020.

 

Kutse andmist ja sertifitseerimist me ei katkesta. XXXX voorus kevad 2020 saabus 121 kutsetunnistuse taotluse avaldust ja 7 sertifikaadi taotluse avaldust.

MTÜ EKKL kutsekomisjon on oma 15.05.2020 koosolekul otsustanud pikendada kevad 2020 XXXX kutse andmise voorus kutsetaotlejate EKKL hindamiskomisjoni poolt kutsevastavuse hindamise tähtaega alljärgnevalt:

  • kutse esma- ja kõrgema taseme tööelu kutsetaotlejate hindamise läbiviimine ja tulemuste esitamine kutsekomisjonile hindamiskomisjoni poolt hiljemalt 25.09.2020
  • kutsekooli lõpetajatest kutsetaotlejate hindamise läbiviimine ja tulemuste esitamine kutsekomisjonile hindamiskomisjoni poolt hiljemalt 31.08.2020

Kutsekomisjon soovib anda kutsetaotlejatele (valdavas osas kinnisvarahaldurid) niigi pingelisel ajal oma põhitöös töörahu ja võimaldada sellele keskenduda, vältida terviseriske ning pakub võimalust läbida ettevalmistavaid koolitusi ja koostada kiirustamata kvaliteetne tasemetöö.

 

Lisan allpool kasulikud lingid õigusaktidele ja juhistele ning korteriühistute, sisekliima ja puhastuse teemal informatiivsed materjalid, mis samuti saaks aidata Teil nendes küsimustes õigesti tegutseda.

Vabariigi Valitsus -  https://www.kriis.ee/et

Kredex - https://www.kredex.ee/et/koroona

Töötukassa - https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis

EAS - https://www.eas.ee/covid-19/

Arenduskeskuste võrgustik - https://www.arenduskeskused.ee/kriisimeetmed-ettevotjatele/

 

Kõigile tervist ja edu, hoidke end selle koleda viiruse eest! Üheskoos me võidame selle ja tuleme sellest tugevatena välja ning normaalne elu läheb edasi!

 

 

Lugupidamisega

 

Jüri Kröönström

tegevjuht

MTÜ EKKL (Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit)

Mob. 5130409

 

 

KORTERIÜHISTUTE TEEMA MATERJAL

 

Terviseamet on koondanud soovitused, mida korterelamutes COIVD-19 levikuperioodil jälgida. Nimetatud soovitused on leitav aadressilt https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_10.06.2020.pdf

Terviseameti kodulehe trükiste alajaotuses on leitavad ka selle juhise vene- ja inglisekeelsed tõlked.

 

PUHASTUSE TEEMA MATERJAL

 

Levinud on liigne lihtsalt desotamine aga sellega tehakse pigem kurja kui head.

 

Soovitame tutvuda alljärgnevatelt linkidelt, kuidas puutepinnad mõistlikult puhtaks saada.

 

Eesti keeles - https://www.youtube.com/watch?v=AO9VOV2PcVU

Vene keeles - https://www.youtube.com/watch?v=5CoAGPjHroU&feature=youtu.be