Põhikirjalised eesmärgid

Oma eesmärkide saavutamiseks Liit:

1 korraldab üleriigiliselt oma liikmete ja nende esindajate ühistegevust ning esindab liikmete ühiseid huve;

2 korraldab kinnistute ja sellel asuvate ehitiste (edaspidi: kinnisvara) korrashoiu teoreetiliste käsitluste ning praktikas kasutatavate töömeetodite väljatöötamist, arendamist ja levitamist;

3 korraldab kinnisvara korrashoiualaseid koolituskursuseid, õppeseminare ning ühiseid arutelusid;

4 korraldab kinnisvara korrashoidu käsitlevate õppematerjalide- ja kavade koostamist, kirjastamist, paljundamist ja levitamist;

5 korraldab kinnisvara korrashoiuga tegelevate juriidiliste isikute sertifitseerimist;

6 korraldab kinnisvara korrashoiuga tegelevate füüsiliste isikute kutsekvalifikatsiooni tõendamist ja omistamist ning vahendab kinnisvara korrashoiu alaseid tööpakkumisi ja tööotsimisi;

7 korraldab liikmete kinnisvara korrashoiualast nõustamist;

8 osaleb aktiivselt siseriiklikes ja rahvusvahelistes kinnisvara korrashoiualastes projektides;

9 tegeleb aktiivselt uute liikmete värbamisega, tutvustab selleks laiemale üldsusele Liidu tegevust ja eesmärke ning korraldab vastavasisulisi avalikke esitlusi, seminare, trükiste väljaandmist ja messidel osalemist;

10 teostab ja levitab oma liikmetele kinnisvara korrashoiualast turu- ja hinnaanalüüse;

11 oma eesmärkide täitmiseks võib vajadusel korraldada ka muid käesolevas põhikirjas nimetamata tegevusi.