Tunnustatud eriala õppekavad ja viited vabakoolitustele

 

IGA-AASTASE TÄIENDUSKOOLITUSE MAHUD KUTSE OMAJATELE:

Kutse taset säilitava iga-aastase kohustusliku täiendõppe mahu tabel kutse omajatele:

Kutse ja kutse tase

Erialane

koolitus

(ak.tundi)

Vabakoolitus

(ak.tundi)

 

Kinnisvarahooldaja tase 3 ja 4 (II)

8 - 16

2

 

Kinnisvara tehnohoolduse meister ja heakorrameister tase 5 (III)

8 - 16

2

 

Kinnisvara hooldusjuht tase 6 (IV)

8 - 16

4

 

Kinnisvarahaldur ja korteriühistujuht tase 4 (II)

8 - 16

2

 

Kinnisvarahaldur tase 5 (III)

8 - 16

4

 

Kinnisvara haldusjuht tase 6 (IV)

8 - 16

6

 

Märkus: Täiendõppe mahtu hinnatakse vaid akadeemilistes tundides (45 min). Kutse omaja kutse taset säilitav iga-aastane kohustuslik täienduskoolitus koosneb erialasest koolitusest ja vabakoolitusest. Iga-aastase kohustusliku täienduskoolituse erialase koolituse osas tunnustatud koolituse alusel koolitaja otsustab erialase koolituse mahu eelpool ära toodud tabeli tundide mahu vahemikust lähtudes. Erialase koolituse iga-aastane miinimum maht on 8 ak.tundi. Vabakoolituse miinimum mahud aastas on ära toodud vabakoolituse veerus. Vabakoolituse mahuga ei saa täita erialase koolituse mahu nõuet. Iga-aastase täiendkoolituse nõuded kutsevastavuse taastõendajale on taotlemisele eelneva viimase viie aasta jooksul kokku minimaalselt 40 akad. tundi erialast koolitust ja vabakoolitusel sõltuvalt kutsest 10 - 30 akad. tundi.


KUTSE ANDMISE MÕISTES TUNNUSTATUD ERIALASE KOOLITUSE KOOLITAJAD JA ÕPPEKAVAD:

KUTSE- ja KÕRGÕPE

Käesolevaks hetkeks on EKKL kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise mõistes haridustaset tõendavatena tunnustanud järgmiseid kutse- ja kõrgõppe õppekavasid ja koolitajaid: 

  • Kinnisvara korrashoiu valdkonna kõrgõppe riiklik õppekava - Tallinna Tehnikakõrgkool
  • Kinnisvarahaldur tase 5 ning kinnisvarahooldaja tase 3 ja 4 kutseõppe riiklik õppekava - õppekava alusel kutseõpet pakkuvad kutsekoolid

 

KOHUSTUSLIK ERIALANE TÄIENDUSKOOLITUS

Käesolevaks hetkeks on EKKL kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise mõistes tunnustanud erialase täienduskoolituse õppekavasid ja nende alusel koolituse korraldajaid:

  • Kinnisvara korrashoiu valdkonna täiendkoolituse õppekava kutset taotlema asujatele ja kutse omajatele - Tallinna Tehnikakõrgkool (www.tktk.ee)
  • Korteriühistujuhi täiendkoolituse õppekava kutset taotlema asujatele ja kutse omajatele - Eesti Korteriühistute Liit  (www.ekyl.ee)
  • Kinnisvara heakorrameister tase 5 kutset omavatele spetsialistidele kaks täienduskoolitust (puhastusteenindaja juhendaja 48 tundi ja koristustööde arendamine 40 tundi) ja  spetsialistidele kaks teadmisi ajakohastavat täiendkoolitust (puhastustööde juhi põhitõed 16 tundi ja INSTA 3 teadmiste taseme koolitus 24 tundi) - Puhastusekspert OÜ (www.puhastusekspert.ee) 

Kutse omaja läbides oma kutsele vastava iga-aastase erialase täienduskoolituse omandab sellega aasta kohustusliku erialase täiendusõppe nõutava mahu ning saab kutse taastõendamisel seda kajastada oma koolitustundide koondarvutuse tabelis. Koolituste korraldajatel, kes soovivad asuda EKKL-lt taotlema oma koolituse tunnustamist kutse andmise mõistes kohustusliku erialase täienduskoolitusena, on soovitav alustavalt tutvuda kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise rakendusjuhendis ära toodud EKKL koolitusnõuetega ja esitada kutse andjale taotlus oma koolituste tunnustamiseks.

 

 

VIITED VABAKOOLITUSE KOOLITAJATELE JA VABAKOOLITUSTELE:

EKKL kutsekomisjon on seisukohal, et ei pea lisaks erialastele kohustuslikele täienduskoolitustele vajalikuks tunnustada samas korras vabakoolitusi, vaid kutse omajad saavad oma vaba äranägemise järgi teha valikuid koolitusteenuste turul hulgaliselt pakutavatest vabakoolitustest vastavalt sellele, milliseid oma erialaväliseid teadmisi ja oskusi iga kutse omaja peab personaalselt vajalikuks regulaarselt täiendada. Samas kutse andja MTÜ EKKL saab kutse omajatele kajastada oma kodulehel erialase kohustusliku täienduskoolituse informatsioonist eraldi ka informatsiooni võimalike vabakoolituste valiku kohta, s.h. näiteks viidata informatiivselt vabakoolitusi pakkuvatele koolitajatele, kes on soovinud taolist viitamist ja kelle pakutav vabakoolitus vastab õigusaktiga sätestatud täienduskoolituse standardile ning koolitaja ise ja tema tegevus vastab täiskasvanute koolituse seadusega täienduskoolitusasutuse pidamisele ja selle pidajale sätestatud nõuetele. Samas on kutse omaja sõltumata MTÜ EKKL kodulehel vabakoolitustele viitamistest ikkagi jätkuvalt vaba valima oma äranägemisel vabakoolitusi kõigi koolitusteenuste turul vabakoolitusi pakkuvate isikute hulgast.

Käesolevaks ajaks on viitamist soovinud järgmised vabakoolituste pakkujad:

  • Kinnisvarakool OÜ vabakoolitused www.kinnisvarakool.ee   

Koolituste korraldajatel, kes soovivad asuda EKKL-lt taotlema oma koolitusele viitamist vabakoolitusena, on soovitav alustavalt tutvuda kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise rakendusjuhendis ära toodud EKKL koolitusnõuetega ja esitada kutse andjale taotlus oma koolitustele viitamiseks.