EKKL missioon ja visioon 2021

 

EKKL missioon - põhieesmärk

MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit (edaspidi liit) on kinnisvarakeskkonna juhtimise ja korrashoiu (edaspidi korrashoiu) teenuseid osutavate organisatsioonide ja ettevõtjate erialaliit ja kutse andja, kelle põhieesmärgiks on eelkõige esindada liikmetest korrashoiu ettevõtjate ühiseid huvisid aga ka kõigi liikmete ühishuvide esindamisel liikmetele pakutavate teenuste kaudu aidata kaasa kinnisvarakeskkonna säilimisele ja väärtustamisele, korraldada kutse andmist, sertifitseerimist, valdkonna aluste, heade tavade ja parima tegevuspraktika arendamist ja propageerimist. Liit on valdkonnakeskne erialaliit, kelle prioriteediks on liidu liikmetest korrashoiu ettevõtjate ühiste huvide ning vajaduste esindamine ja toetamine. Liidu tegevuses on olulisel kohal kogu liikmeskonna suhtes asjatundlikud ja tasakaalustatud käsitlused, eelkõige: professionaalsus,  head tavad ja parimad tegevuspraktikad, tegevused haldus – hooldus – heakord, tegijad suured – keskmised – väikesed, piirkonnad Tallinn – muu Eesti, era- ja avalik sektor. 

Liidu põhiülesanded:

  • mõjutada erialast ettevõtluskeskkonda reguleeriva seadusandluse loomist ja arendada valdkonna tegevuse professionaalseid aluseid;
  • aidata kaasa korrashoiu turu korrastamisele ja korrashoiu ettevõtjate vajaduste rahuldamisele oma liikmete ja nende klientide ühiseid huve arvestades;
  • suurendada kinnisvara omanike ja laia üldsuse teadlikkust korrashoiuteenuste  väärtustloovast olemusest;
  • aidata kaasa korrashoiu valdkonna kutsetunnistuste ja sertifikaatide väärtustamisele;
  • vahendada liikmetele erialast informatsiooni ja korraldada ühistegevust;
  • pakkuda oma liikmetele vajalikke teenuseid, mis aitavad suurendada nende poolt osutavate teenuste lisandväärtust.

 

 

Liidu visioon 2021

Liidu visioon on jätkuvalt olla Eestis ja rahvusvaheliselt tunnustatud erialaliit, kes on korrashoiu valdkonnas usaldusväärseim, asjatundlikuim ja eelistatuim koostööpartner kinnisvarasektoris tegutsevatele sidusrühmadele Eestis ja lähiturgudel.

Liit arendab arenguprogrammi 2021 kohaselt koostöös partneritega välja ja pakub aktiivselt konkurentsivõimelisi kvaliteetseid teenuseid oma liikmeile ja teistele sidusrühmadele.

Liidu sidusrühmad on kõik korrashoiu teenust pakkuvad ettevõtjad, kinnisvara omanikud üksikult ja oma ühenduste kaudu, kinnisvara arendajad, kinnisvara hindajad, kinnisvara vahendajad, projekteerijad, ehitusettevõtjad, kindlustajad, pangad, turvateenuste osutajad ja nende esindusorganisatsioonid ning erialast ettevõtluskeskkonda reguleerivate õigusaktide loojad ja kinnitajad, aga ka erialast ettevõtluskeskkonda kontrollivad ja rahastavad avaliku sektori organisatsioonid.

 

Liidu selgitav lause (one-sentence) on: Teadlik ja professionaalne kinnisvara korrashoid