Liikmeks astumine ja liikmemaks

KUIDAS SAADA EKKL LIIKMEKS

EKKL liikmeteks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud kinnisvara haldamise ja hooldamisega tegelevad juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Liidu liikmeks võetakse seda taotlev isik liidu juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusega, tingimusel, et ta on kinnisvara haldamise ja hooldamise tegevusalal tegutsenud vähemalt ühe liitu astumise aastale eelneva kalendriaasta jooksul. On saanud heaks tavaks, et peale juhatuse liikmeks võtmise otsust antakse uuele liikmele liikmetunnistus pidulikult kätte esimesel liikmeks võtmise otsuse tegemise järgsel liidu üldkogul. Liikmeks soovijal tuleb täita AVALDUSE VORM ja saata see aadressil: 11314, Tallinn, Pärnu mnt 141, EKKL juhatusele info@ekkliit.ee

EKKL LIIKMEKS ASTUMISE AVALDUSE VORM


SISSEASTUMISMAKS:
Sisseastumismaksu suurus on 63 eurot ja 91 senti. Sisseastumismaksu tasumise tähtaeg on 30 kalendripäeva alates sisseastumismaksu arve koostamise päevast, kuid mitte rohkem kui 60 kalendripäeva alates liidu liikmeks vastuvõtmise otsuse päevast.

LIIKMEMAKS:
EKKL liikmemaksu tasumise kord ja määr on 17.11.2011 üldkogu otsuste alusel järgnev:

1. Aasta liikmemaks enne 17.11.2011 liikmeks olevale füüsilisest isikust ettevõtjatele 65 eurot, peale 17.11.2011 liikmeks astuvatele FIE-dele liikmemaks alates 01.01.2012 vastavalt ettevõtjate liikmemaksu maksumäärale p.3;

2. Aasta liikmemaks avalik-õiguslikele isikutele 450 eurot;

3. Aasta liikmemaks ettevõtjatele (s.h. peale 17.11.2011 liikmeks astuvatele ettevõtjatele) alates 01.01.2012 vastavalt liikmemaksu perioodile eelnenud ettevõtja üle-eelmise aasta realiseerimise netokäibele (näitena 2021 liikmemaksu alus 2019 netokäive):

  • 332 eurot - realiseerimise netokäive kuni 192,0 tuh eurot;
  • 498 eurot - realiseerimise netokäive 192,0 kuni 639,0 tuh eurot;
  • 664 eurot - realiseerimise netokäive 639,0 kuni 3195,0 tuh eurot;
  • 830 eurot - realiseerimise netokäive üle 3195,0 tuh eurot.

4. Aasta liikmemaksu tasumise tähtaeg aasta esimesel päeval liikmeks olnud liikmetele on hiljemalt 15.aprill, liikmemaksu tasumise tähtaeg saab olla kuni 30 kalendripäeva alates liikmemaksu arve koostamise päevast.

5. Aasta liikmemaksu periood on majandusaastaga võrdne kalendriaasta (algus 01.jaanuar).