EKKL liikmelisuse põhialused

Liidu liikmeteks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud kinnisvara korrashoiuga tegelevad jurii­dilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad. Liikmelisus Liidus ja liikmeõiguste teostamine on liikme isikuga lahutamatult seotud, see ei ole kolmandatele isikutele üleantav ega pärandatav.

Liidu liikmeks vastuvõtmist võib Liidu juhatuselt taotleda põhikirja punktis 10 nimetatud isik, kes on kinnisvara korrashoiuga tegelenud vähe­malt ühe aasta. 

Liidu liikmeks saamisel peab taotleja tasuma sisseastumismaksu Liidu üldkogu poolt kinnitatud määras ja tähtajal.

Liidu liikmel on õigus avalduse alusel Liidust igal ajal välja astuda. Kui liikmelisus lõppeb majandusaasta kestel, on liige kohustatud tasuma liikmemaksu kogu majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemise korral liikmele eelnevalt tasutud sisseastumismaks ja perioodilised liikmemaksed tagastamisele ei kuulu. Isikul, kelle liikmelisus on lõppenud, ei ole õigusi Liidu varale.

Juhatus võib oma otsusega liikme Liidust välja arvata, kui liige on jätnud täitmata oma põhikirjas sätestatud kohustused või on mõnel muul viisil olulisel määral Liitu kahjustanud;

 

Liikmel on õigus:

1 isiklikult või oma volitatud esindaja kaudu osaleda Liidu tegevuses ja võtta osa Liidu liikmete üldkogu koosolekutest. Liiget võib üldkogul esindada lihtkirjaliku volikirja alusel üksnes mõni teine Liidu liige, rohkem kui ühte liiget korraga esindada ei ole lubatud.

2 valida ja olla valitud Liidu juhtimis- ja kontrollorganitesse;

3 saada juhatuselt üldkogu poolt kehtestatud korras teavet Liidu tegevuse kohta;

4 Liidust välja astuda;

5 kasutada muid üldkogu otsustest ja seadusandluses sätestatud õigusi.

 

Liige on kohustatud täitma ja juhinduma oma Liidusiseses tegevuses üldkogu poolt vastuvõetud otsustest ning tasuma üldkogu poolt kehtestatud tingimustel liik­memaksu.