Kuidas asuda taotlema kinnisvara korrashoiu kutseala kutsetunnistust

 

KUTSE ANDMINE 2023 sügis (füüsilistele isikutele)

 

XXXXVII sügis 2023 kutse andmise voorus on kutsetunnistuse taotluse avalduse koos lisadega esitamise tähtaeg 01.oktoober 2023.
 

 

Kõigepealt tutvu allpool linkidel olevate kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise korraga ja samuti selle p.2. sisalduvate kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimustega ning EKKL kutsetunnistuse taotluse avalduse vormidega.

 

KUTSE ANDMISE KORD: Kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise kord

 

KUTSETUNNISTUSE TAOTLUSE AVALDUSE VORMID:

EKKL kinnisvara Halduse kutsetunnistuse taotluse avalduse vorm

EKKL kinnisvara Hoolduse kutsetunnistuse taotluse avalduse vorm

 

NB! Täpsustavad juhised avalduse lisade 3 ja 4 kohta:

Lisa 3 koolitustundide koondarvutuse tabeli vorm on taotleja poolt vabalt kujundatav, kuid soovi korral saate kasutada täienduskoolituste andmete koosseisu miinimumnõudeid täitvat lisa 3 näidisvormi. Esmase kutse taotlejal tuleks tabelisse kanda andmed vähemalt 2017a järel läbitud täienduskoolituste kohta, olemasolevast kõrgema taseme kutse taotlejal ja taastõendamisega kutse taotlejal andmed viimase viie aasta jooksul läbitud täiendkoolituste kohta. Juhul kui viimane kutse tõendamine leidis aset enam kui viis aastat tagasi, siis tuleb taotlejal tabelisse kanda andmed täiendkoolituse kohta viimase kutse tõendamise aastast alates.

Lisa 4 CV peaks sisaldama vähemalt taotleja üldisi isikuandmeid, kontaktandmeid, hariduskäigu kirjeldust (õppimise ajad, õppeasutuste nimetused kus taotleja on õppinud ja info õppeasutuste lõpetamise ja olemasolul saadud erialade kohta), töökogemuse kirjeldust (töötamise ajad, tööandjate nimetused, ametinimetused kellena on taotleja töötanud, lühikesed tööülesannete kirjeldused), infot keele- ja arvutioskuse kohta. Soovi korral saate CV-sse lisada Teie seisukohalt muid asjassepuutuvaid andmeid.

Kui olete tutvunud kutse andmise aluste võimaluste ja tingimustega ning:

  • valinud teie teadmiste, oskuste ja hoiakutele vastava kutse ja taseme mida asute taotlema,
  • täitnud kutsetunnistuse taotlemise avalduse,
  • lisanud sellele kõik nõutavad lisad,
  • siis peaksite vastavuses oma kutse taotluse ja ülalpool oleva kutse andmise tasude tabelis esitatuga tasuma kutse andmise tasu MTÜ EKKL arveldusarvele  a/a EE082200001120131023 Swedbank,
  • lisama maksekorralduse koopia kutsetunnistuse taotluse avaldusele
  • ning saatma täidetud ja digitaalselt allkirjastatud kutsetunnistuse taotlemise avalduse koos lisadega hiljemalt 01.10.2023 kutsekomisjon@ekkliit.ee  

Kutsetunnistuse taotluse avaldus ja sellele lisatavad dokumendid  peavad olema  saadetud taotleja poolt  kutse andmise vooru ettenähtud tähtajaks EKKL nimele liidu Tallinna büroosse elektroonselt EKKL e-posti aadressile kutsekomisjon@ekkliit.ee  kusjuures avaldus koos selle lisadega peab olema taotleja poolt digiallkirjastatud ning ei saa ületada mahtu 5 MB. Juhul kui taotlejal ei võimalik avaldust koos lisadega digiallkirjastada või koostada seda elektroonselt mahu 5 MB piires, siis tuleb taotlejal saata avaldus koos selle lisadega paberkandjal ja köidetult kutse andmise vooru ettenähtud tähtajaks EKKL nimele liidu Tallinna büroosse postiga (tähtaegselt laekunuks loetakse ka need avaldused, mis postitempli alusel on postiasutuses postitatud hiljemalt tähtajaks oleval kuupäeval)  aadressil: 11314, Tallinn, Pärnu mnt 141, EKKL Tallinna büroo, EKKL juhatusele. Vahetult kutsetunnistuse taotluse avalduse tähtaja järel võtab EKKL voorus tähtaegselt laekunud avaldused menetlusse ja teavitab e-postiga taotlejaid.

Kutse andmise tasu (EKKL liikmete töötajatele kehtib soodushind) saab tasuda MTÜ EKKL arveldusarvele  a/a EE082200001120131023 Swedbank. Kutse andmise tasu tasumise kohta saadab EKKL hiljemalt oktoobrikuu jooksul tasujale tasumise järel raamatupidamise tarvis vastava arve märkega tasutud.

Kutse andmise vooru sügis 2023 kutseeksamid on planeeritud läbi viia jaanuarikuus 2024.

NB! Seonduvalt eelkõige EL kutsekvalifikatsioonisüsteemi nõuetele vastavate uute kutsestandarditega on Ehituse, kinnisvara ja geomaatika kutsenõukogu poolt kinnitatud ja kehtivad alates 2019 aastast uued kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise tasu määrad. Kutse andmise tasud kinnisvara korrashoiu kutseala kutsete taotlemisel on järgnevad:

Taotletavad kutsed ja tasemed

Menetluse vorm

Kutse andmise tasu määr ühe taotluse kohta (eurot)

Kutse andmise soodustasu määr ühe taotluse kohta (EKKL liikmega alalises töösuhtes olevale taotlejale) (eurot)

Kinnisvarahooldaja tase 3 või 4

Kutsekooli lõpetaja taotluse menetlus

Tööelu taotleja taotluse menetlus

Olemasoleva kutse samal tasemel taastõendamine

96,00

146,00

105,00

 

117,00

84,00

Kinnisvarahaldur tase 4 või korteriühistujuht tase 4

Kutse esmase taotluse või olemasolevast kutsest kõrgema taseme taotluse täismenetlus

210,00

168,00

Olemasoleva kutse samal tasemel taastõendamine või kõrgkoolis kinnisvara korrashoiu eriala lõpetanule dokumentidega tõendamise menetlus*

105,00 * (105,00)

84,00 * (84,00)

Kinnisvarahaldur tase 5 (kutsekooli lõpetaja) Kutsekooli lõpetaja taotluse menetlus 96,00  

Kinnisvarahaldur tase 5 või tehnohoolduse meister tase 5 või heakorrameister tase 5

Kutse esmase taotluse või olemasolevast kutsest kõrgema taseme taotluse täismenetlus

210,00

168,00

Olemasoleva kutse samal tasemel taastõendamine või kõrgkoolis kinnisvara korrashoiu eriala lõpetanule dokumentidega tõendamise menetlus*

105,00 * (105,00)

84,00 * (84,00)

Kinnisvara haldusjuht tase 6 või hooldusjuht tase 6

Kutse esmase taotluse või olemasolevast kutsest kõrgema taseme taotluse täismenetlus

235,00

187,00

Olemasoleva kutse samal tasemel taastõendamine dokumentidega tõendamise menetlus*

105,00 * (129,00)

84,00 * (103,00)

Sõltuvalt sellest, kas taotleja esitab kutse esmase taotluse või olemasolevast kõrgema taseme taotluse või kutse samal tasemel taastõendamise taotluse, tasub taotleja kutse andja arveldusarvele taotluse dokumentide mentlemiseks oma taotlusega vastavuses oleva kutse andmise tasu (ülalpool tabelis valikud bold kirjas) ning lisab selle kohta maksedokumendi koopia kutsetunnistuse taotluse avalduse lisana 6. Kutse andmise tasu tasumine kutse andja arvele ja sellekohase maksekorralduse olemasolu esitatava kutsetunnistuse taotluse avaldus lisas 6 on üheks eelduseks kutse andja poolt esitatud avalduse menetluse alustamiseks.

Täiendav märkus * - tärniga märgitud kutse andmise tasu osaline määr kehtib juhul, kui taotleja esitab kutsetunnistuse taotluse avalduse ja selle lisadega dokumendid, millised tervikus vastavad taotletava kutsestandardi ja kutse taotlemise nõuetele ning on piisavad taotleja kutsevastavuse tõendamiseks. Juhul kui taotleja esitatud dokumendid ei vasta täielikult eelpool nimetatud nõuetele ja/või on ebapiisavad kutsevastavuse tõendamiseks ning kutse andja kutsekomisjon määrab kutse taotleja täiendava hindamise (test ja/või tasemetöö ja/või proovitöö) hindamiskomisjoni poolt, siis kehtib taotlejale taotluse taseme täismenetluse kutse andmise tasu määr. Sel juhul on taotleja kohustatud täiendavalt tasuma kutse andjale hindamisega seonduva täiendava kutse andmise tasu osa, mis on maksimaalselt määratud täismenetluse ja dokumentidega tõendamise menetluse määrade vahega ning mille väärtus on summas ära toodud ülalpool tabelis tasu määrade järel sulgudes. Kutsekomisjoni täiendava hindamise määramise otsuse järel väljastab kutse andja kutse taotlejale täiendava hindamisega seonduva kutse andmise tasu täiendava arve. Taotleja poolt arve tähtajaks mittetasumisel kutsetunnistuse taotluse avalduse menetlus lõpetatakse ja kutset ei anta. Taotleja poolt arve tähtajaks tasumisel viib kutse andja hindamiskomisjon läbi kutse taotleja täiendava hindamise ja kutsekomisjon selle järel otsustab taotleja kutse taotlemise tulemuse (kutse anda või mitte anda). 

Kutse andmise aluseks olevate dokumentide ja vormidega saab tutvuda täismahus käesoleva lehe vasakpoolse tulba valikus  "Kutse andmise alused".  Soovitame tingimata esmalt põhjalikult tutvuda nimetatud dokumentidega ja alles seejärel asuda koostama kutsetunnistuse taotluse avaldust ja teha järeldusi süsteemi kohta tervikuna.

Kõikide kinnisvara korrashoiu kutseala kutsetunnistuse taotluse avaldusi võtab vastu ja teostab kutseandmist kutseandja EKKL (EKKL-i hindamiskomisjon ja EKKL kutsekomisjon), kui kinnisvara korrashoiu kutsealal kutse andja Eestis - Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit (EKKL), asukohaga Tallinn, Pärnu mnt 141.

Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu kutsekomisjoni koosseis:

Jüri Kröönström Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit esimees
Anu Sarnet Eesti Korteriühistute Liit liige
Elari Udam Pindi Kinnisvarahaldus OÜ liige
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit liige
Jüri Juntson Tartu Korteriühistute Liit liige
Rein Elevant BRP Haldus OÜ liige
Tiit Teder Villevar OÜ liige
Leena Paap Tallinna Tehnikakõrgkool liige