Väljavõte kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise korrast kutse andmise eeltingimuste kohta:

 

2.KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID

 

2.1 Kutse esmakordse taotlemise eeltingimused:

2.1.1 Kutse kinnisvarahooldaja, tase 4 taotleja peab olema kas:

a) lõpetanud kinnisvarahooldaja, tase 4 kutseõppe õppekava  täies mahus.

või

b) omama vähemalt põhiharidust ja vähemalt 2 aastast pidevat erialast töökogemust kinnisvarahoolduse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul ning olema täitnud KA poolt määratud iga-aastased täiendkoolituse nõuded.

 

2.1.2 Kutse kinnisvara tehnohoolduse meister või heakorra meister, tase 5 taotleja peab olema kas:

a) olema lõpetanud keskkooli või kutsekooli ning taotlejal on vähemalt 2 aastane pidev erialane töökogemus kinnisvarahoolduse valdkonnas

või

b) varasemalt tõendatud kinnisvarahooldaja, tase 4 kutsekvalifikatsioon, täitnud KA poolt määratud iga-aastased täiendkoolituse nõuded; lisaks peab taotlejal olema vähemalt 3 aastane pidev erialane töökogemus kinnisvarahoolduse valdkonnas

või

c) omama vähemalt keskharidust, olema täitnud KA poolt määratud iga-aastased täiendkoolituse nõuded ja omama vähemalt 4 aastast pidevat erialast töökogemust kinnisvarahoolduse valdkonnas viimase 7 aasta jooksul.

 

2.1.3 Kutse kinnisvara hooldusjuht, tase 6 taotleja peab olema:

a) olema lõpetanud kinnisvara korrashoiu õppekava alusel kõrgkooli ning saanud kinnisvara korrashoiu alase kõrghariduse, olema täitnud KA poolt määratud iga-aastased täiendkoolituse nõuded ja omama vähemalt 3 aastast erialast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas viimase 7 aasta jooksul

b) varasemalt tõendatud kinnisvara hooldusmeister tase 5 või III taseme kutsekvalifikatsioon, olema täitnud KA poolt määratud iga-aastased täiendkoolituse nõuded ja kellel on vähemalt 5 aastane erialane töökogemus kinnisvara korrashoiu valdkonnas viimase 7 aasta jooksul.

 

2.1.4 Kutse kinnisvarahaldur, tase 4 taotleja peab olema kas:

a) olema lõpetanud vähemalt keskkooli või kutsekooli, lisaks eeldatakse taotlejalt vähemalt 1 aastast pidevat erialast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas ning olema täitnud KA poolt määratud iga-aastased täiendkoolituse nõuded.  

 

2.1.5 Kutse kinnisvarahaldur, tase 5 taotleja peab olema kas:

a) olema lõpetanud vähemalt keskkooli või kutsekooli, lisaks peab taotlejal olema vähemalt 2 aastane pidev erialane töökogemus kinnisvara korrashoiu valdkonnas ning olema täitnud KA poolt määratud iga-aastased täiendkoolituse nõuded.  

või

b) varasemalt tõendatud kinnisvarahaldur tase 4 või kinnisvarahaldur II kutsekvalifikatsioon, olema täitnud KA poolt määratud iga-aastased täiendkoolituse nõuded ja omama vähemalt 3 aastast erialast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas viimase 7 aasta jooksul.

 

2.1.6 Kutse kinnisvara haldusjuht, tase 6 taotleja peab olema kas:

a) olema lõpetanud kinnisvara korrashoiu õppekava alusel kõrgkooli ning saanud kinnisvara korrashoiu alase kõrghariduse, olema täitnud KA poolt määratud iga-aastased täiendkoolituse nõuded ja omama vähemalt 3 aastast erialast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas viimase 7 aasta jooksul

või

b) varasemalt tõendatud kinnisvarahaldur, tase 5 või kinnisvarahaldur III kutsekvalifikatsioon, olema täitnud KA poolt määratud iga-aastased täiendkoolituse nõuded ja omama vähemalt 5 aastast erialast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas viimase 7 aasta jooksul.

 

2.1.7 Kutse korteriühistujuht, tase 4 taotleja peab olema kas:

a) omama ühte kehtivat järgmist kutsetunnistust:

- kinnisvarahaldur, tase 5 või

- kinnisvarahaldur III või

- kinnisvara haldusjuht, tase 6 või

- kinnisvara haldusjuht IV.

või

b) omama vähemalt keskharidust ja vähemalt 2 aastast erialast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonnas viimase 5 aasta jooksul, lisaks olema täitnud KA poolt määratud iga-aastased täiendkoolituse nõuded

 

2.2 Kutse esmakordseks taotlemiseks esitatavad dokumendid on:

2.2.1 korra punktis 2.1.1 nimetatud kutsele koolilõpetaja poolt:

a) avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),

b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

 

2.2.2 korra punktides 2.1.1 – 2.1.7 nimetatud kutsetele töömaailma taotleja poolt :

a) avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),

b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

c) tööalase tegevuse kirjeldus,

d) haridust, varasemat kvalifikatsiooni ja täiendõpet tõendavate dokumentide koopiad,

e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta,

f) muud KA poolt vajadusel nõutavad täiendavad dokumendid

 

2.3 Kutse taastõendamise eeltingimused on järgmised:

 

2.3.1 Kinnisvarahooldaja, tase 4 peab olema

olema töötanud kinnisvarahoolduse alal vähemalt poole talle eelnevalt antud kinnisvarahooldaja, tase 4 või kinnisvarahooldaja I või II kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ning täitnud KA poolt määratud iga-aastased täiendkoolituse nõuded, kusjuures kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

 

2.3.2 Kinnisvara tehnohoolduse meister või heakorra meister, tase 5 peab olema

töötanud kinnisvarahoolduse alal vähemalt poole talle eelnevalt antud kinnisvara hooldusmeister, tase 5 või kinnisvara hooldusmeister III kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ning täitnud KA poolt määratud iga-aastased täiendkoolituse nõuded, kusjuures kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

 

2.3.3 Kinnisvara hooldusjuht, tase 6 peab olema

töötanud erialal vähemalt poole talle eelnevalt antud kinnisvara hooldusjuht, tase 6 või kinnisvara hooldusjuht IV kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja täitnud KA poolt määratud iga-aastased täiendkoolituse nõuded, kusjuures kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

 

2.3.4 Kinnisvarahaldur, tase 4 peab olema

töötanud kinnisvara korrashoiu alal vähemalt poole talle eelnevalt antud kinnisvarahaldur, tase 4 või kinnisvarahaldur II kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ning täitnud KA poolt määratud iga-aastased täiendkoolituse nõuded, kusjuures kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

 

2.3.5 Kinnisvarahaldur, tase 5 peab olema

töötanud kinnisvara korrashoiu alal vähemalt poole kinnisvarahaldur, tase 5 või kinnisvarahaldur III kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ning täitnud KA poolt määratud iga-aastased täiendkoolituse nõuded, kusjuures kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

 

2.3.6 Kinnisvara haldusjuht, tase 6 peab olema töötanud kinnisvara korrashoiu valdkonnas vähemalt poole kinnisvara haldusjuht, tase 6 või kinnisvara haldusjuht IV kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja täitnud KA poolt määratud iga-aastased täiendkoolituse nõuded, kusjuures kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

 

2.3.7 Korteriühistujuht, tase 4 peab

omama kehtivat korteriühistujuht, tase 4 või korterelamuhaldur II kutsetunnistust ja tema kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, olema töötanud kinnisvara korrashoiu alal vähemalt poole talle eelnevalt antud korteriühistujuht, tase 4 või korterelamuhaldur II kutsetunnistuse kehtivusajast ja olema täitnud KA poolt määratud iga-aastased täiendkoolituse nõuded.

 

2.3.8 Kui taotleja ei oma nõutavat kehtivat kutsetunnistust või kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast on möödunud rohkem kui 1 aasta või ta ei ole töötanud kinnisvara korrashoiu alal vähemalt poole talle eelnevalt antud kutsetunnistuse kehtivusajast või ta ei ole täitnud KA poolt määratud iga-aastaseid täiendkoolituse nõudeid, rakendatakse taotleja kompetentsuse hindamisel vastavaid kutse esmakordse taotlemise tingimusi.

 

2.3.9 Käesoleval ajal KA ei ole kutse esmataotlejatele veel määranud täienduskoolituse nõudeid, soovitav on taotlejal vastavalt oma teadmiste hinnangule kutseeksami ettevalmistamisel omal valikul läbida selleks sobilikke täienduskoolitusi või täiendada oma teadmisi iseõppimise teel. Kutse omajatele on KA määranud taastõendamisel täienduskoolituse nõuded, millised on esitatud KA kodulehel aadressil www.ekkliit.ee kataloogis „Kutse andmine“.

 

2.4 Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid korra punktides 2.3.1 – 2.3.7 nimetatud kutsetele on järgmised:

a) avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),

b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

c) tööalase tegevuse kirjeldus,

d) haridust, varasemat kvalifikatsiooni ja täiendõpet tõendavate dokumentide koopiad,

e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta,

f) muud KA poolt vajadusel nõutavad täiendavad dokumendid

 

2.5 Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.

2.6 Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid erisusi.

 

Informatsioon täienduskoolituse nõuete kohta on esitatud: https://www.ekkliit.ee/tunnustatud-oppekavad/