Kutse andmise alusaktid

Kutse andmise alusaktiks on kutseseadus, millest lähtudes SA Kutsekoda, kutsevaldkondade kutsenõukogud ja kutsealade kutse andjad korraldavad kutse andmist Eestis.

Kutseseadus

 

Kinnisvara korrashoiu kutsealal reguleerivad  lisaks kutseseadusele kutse andmist järgmised alusdokumendid:

Kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise kord

Kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise protsessi menetluslikud juhised

 

Kinnisvara korrashoiu kutsealal kehtivad kutsestandardid:

Kinnisvarahooldaja tase 3 kutsestandard

Kinnisvarahooldaja tase 4 kutsestandard 

Kinnisvara tehnohoolduse meister tase 5 kutsestandard

Kinnisvara heakorrameister tase 5 kutsestandard

Kinnisvara hooldusjuht tase 6 kutsestandard

Korteriühistujuht tase 4 kutsestandard

Kinnisvarahaldur tase 4 kutsestandard

Kinnisvarahaldur tase 5 kutsestandard

Kinnisvara haldusjuht tase 6 kutsestandard

Kutsestandardid on leitavad ka SA Kutsekoda kodulehelt www.kutsekoda.ee kutseregistrist

 

Kutse andmisega seonduvad lisamaterjalid ja vormid:

Kinnisvara halduse kutsetunnistuse taotluse avalduse vorm

Kinnisvara hoolduse kutsetunnistuse taotluse avalduse vorm

Tasemetöö koostamise juhend

Teoreetiliste teadmiste testimise kord

HO 3 ja 4 proovitöö korraldus ja metoodika

EKKL heade tavade koodeks

Hindamisstandardid:

Kinnisvarahaldur tase 3 ja 4

Kinnisvarahaldur tase 5

Kinnisvara haldusjuht tase 6

Korteriühistujuht tase 4

Kinnisvarahooldaja tase 4

Kinnisvara tehnohoolduse meister ja heakorra meister tase 5

Kinnisvara hooldusjuht tase 6

Kutse andmine seisneb kutse andja kutsekomisjoni ja hindamiskomisjoni poolt kutse taotleja teadmiste, oskuste ja hoiakute hindamises ja vastavuse tuvastamises eelpool äratoodud alustele ja taotletava kutse kutsestandardile. Üldist lisainformatsiooni kutse andmise kohta saate vajadusel SA Kutsekoja kodulehelt www.kutsekoda.ee

Kutse taotlemisel valdkonna teooriateadmiste testiks täienduskoolitustel osalemise või iseõppimise teel ettevalmistujatel tuleks testimisele eelnevalt läbi töötada valdkonda reguleerivad õigusaktid (eelkõige ehitusseadustik, korteriomandi- ja korteriühistuseadus, võlaõigusseadus ja nende rakendusaktid osas, mis käsitlevad kinnisvara korrashoiu valdkonda) ja Eesti standard EVS 807:2016 "Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid". Õigusaktid leiate www.riigiteataja.ee päringuga ning standardi saate soetada www.evs.ee Lisaks on soovitav tutvuda erialasest kirjandusest "Kinnisvarahooldaja käsiraamat", 2008 formaat B5, 210 lk ja "Kinnisvarahalduri käsiraamat" 2007 formaat B5, 342 lk, millised on laenutavad raamatukogudest. Saate tutvuda ka meie viidetega http://www.ekhhl.ee/hea-tava-tegevuspraktika/ muule erialasele kirjandusele ja juhendamaterjalidele, millised on abiks tegevuspraktikas.