Kutse andmise alusaktid

Kutse andmise alusaktiks on kutseseadus, millest lähtudes SA Kutsekoda, kutsevaldkondade kutsenõukogud ja kutsealade kutse andjad korraldavad kutse andmist Eestis.

Kutseseadus

 

Kinnisvara korrashoiu kutsealal kehtivad kutsestandardid, millised on leitavad Kutsekoja kutseregistri kutse andja kodulehelt:

Kinnisvara korrashoiu kutseala kutsestandardid

Kutsestandardid on ka leitavad SA Kutsekoda kodulehelt www.kutsekoda.ee kutseregistrist https://www.kutseregister.ee/et/standardid/standardid_top2/?

 

Kinnisvara korrashoiu kutsealal reguleerivad  lisaks kutseseadusele kutse andmist järgmised alusdokumendid:

Kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise kord ja menetluslikud juhised

 

Kutse andmise korraga seonduvad lisamaterjalid ja vormid:

Kinnisvara halduse kutsetunnistuse taotluse avalduse vorm

Kinnisvara hoolduse kutsetunnistuse taotluse avalduse vorm

Tasemetöö koostamise juhend

Teoreetiliste teadmiste testimise kord

HO 3 ja 4 proovitöö korraldus ja metoodika

EKKL heade tavade koodeks

Hindamisstandardid:

Kinnisvarahaldur tase 3 ja 4

Kinnisvarahaldur tase 5

Kinnisvara haldusjuht tase 6

Korteriühistujuht tase 4

Kinnisvarahooldaja tase 4

Kinnisvara tehnohoolduse meister ja heakorra meister tase 5

Kinnisvara hooldusjuht tase 6

Kutse andmine seisneb kutse andja kutsekomisjoni ja hindamiskomisjoni poolt kutse taotleja teadmiste, oskuste ja hoiakute hindamises ja vastavuse tuvastamises eelpool äratoodud alustele ja taotletava kutse kutsestandardile. Üldist lisainformatsiooni kutse andmise kohta saate vajadusel SA Kutsekoja kodulehelt www.kutsekoda.ee

Kutse taotlemisel valdkonna teooriateadmiste testiks täienduskoolitustel osalemise või iseõppimise teel ettevalmistujatel tuleks testimisele eelnevalt läbi töötada valdkonda reguleerivad õigusaktid (eelkõige ehitusseadustik, korteriomandi- ja korteriühistuseadus, võlaõigusseadus ja nende rakendusaktid osas, mis käsitlevad kinnisvara korrashoiu valdkonda) ja Eesti standard EVS 807:2016 "Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid". Õigusaktid leiate www.riigiteataja.ee päringuga ning standardi saate soetada www.evs.ee Lisaks on soovitav tutvuda erialasest kirjandusest käsiraamatuga "Kinnisvara korrashoid", 2020 formaat B5, 250 lk, millise saab osta Apollo raamatukauplustes või Rahva Raamatu raamatukauplustes või Ehituskeskusest Rävala pst 6. Saate tutvuda ka meie viidetega http://www.ekhhl.ee/hea-tava-tegevuspraktika/ muule erialasele kirjandusele ja juhendamaterjalidele, millised on abiks tegevuspraktikas.