Kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise üldinfo

Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit (EKHHL) uue nimega Kinnisvara Korrashoiu Liit (EKKL) on alates 2002 maist tunnistatud kutseseaduse alusel ja Kutsekoja juures tegutseva Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara kutsenõukogu poolt kinnisvara korrashoiu kutsealal Eestis kutse andjaks. EKKL on saanud 2018 septembris-oktoobris Kutsekoja poolt korraldatud konkursi tulemusel kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andja õigused kuni 29.10.2023. EKKL annab eelpool nimetatud kutsenõukogu poolt kinnitatud kinnisvara korrashoiu kutseala kutsestandardite ja kutse andmise korra alusel kaks korda aastas välja kinnisvara korrashoiu kutseala riiklikke kutsetunnistusi Eestis alljärgnevate kutsete osas:

 

 • kinnisvarahooldaja tase 3

 • kinnisvarahooldaja tase 4 (suhestub varem kehtinud kinnisvarahooldaja II):

 •  - hoone konstruktsioonide, krundi ja rajatiste heakorratööde tegemine spetsialiseerumine ja/või

 •  - hoonete ja krundi rajatiste tehnohooldussüsteemide hooldustööde tegemine spetsialiseerumine  

 • kinnisvara tehnohoolduse meister tase 5 (suhestub varem kehtinud kinnisvara hooldusmeister III)

 • kinnisvara heakorrameister tase 5 (suhestub varem kehtinud kinnisvara hooldusmeister III)

 • kinnisvara hooldusjuht tase 6 (suhestub varem kehtinud kinnisvara hooldusjuht IV)

 • korteriühistujuht tase 4 (suhestub varem kehtinud korterelamuhaldur II)

 • kinnisvarahaldur tase 4 (suhestub varem kehtinud kinnisvara haldur II)

 • kinnisvarahaldur tase 5  (suhestub varem kehtinud kinnisvara haldur III)

 • kinnisvara haldusjuht tase 6 (suhestub varem kehtinud kinnisvara haldur IV)

 

KUTSE ANDMINE 2023 kevad (füüsilistele isikutele)

 

XXXXVI kevad 2023 kutse andmise voorus on kutsetunnistuse taotluse avalduse koos lisadega esitamise tähtaeg 01.märts 2023.

 

Juhime korterelamute valitsejatena tegutsejate tähelepanu sellele, et vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 28 peab valitseja määrama iga oma esindatava ja juhitava korteriühistu jaoks kutsega majahalduri kutseseaduse tähenduses. Seonduvalt sellega soovitame valitsejate juures töötavatel majahalduritel, kellel veel ei ole vastavat kutset ja kes seda veel taotlema ei ole asunud, asuda KUNI 01.10.2021 selle nõude täitmiseks XXXXIII voorus sügis 2021 taotlema kinnisvarahaldur tase 4 või korteriühistujuht tase 4 kutset. Samas võivad praeguseks juba kinnisvarahaldur tase 4 kutse omajad kaaluda  ka kõrgema taseme kutse kinnisvarahaldur tase 5 taotlemist, milline on samuti sobilik eelpool nimetatud nõude täitmiseks.

Kutsetunnistust saab taotleda füüsiline isik esitades selleks kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andja MTÜ EKKL-le (postiaadress: MTÜ EKKL, Pärnu mnt 141, Tallinn ja e-posti aadress: info@ekkliit.ee või ekhhl@ekhhl.ee) kutsetunnistuse taotluse avalduse koos selles nõutud lisadega.  Täpsem info ja kutsetunnistuse taotluse avalduse vormid leiate https://www.ekkliit.ee/kutsetunnistuse-taotlemine/

 

Ülejärgmise XXXXVII sügis 2023 kutse andmise vooru kutsetunnistuse taotluse avalduse koos lisadega esitamise tähtaeg on 01.oktoober 2023.

 

Kutse andmise küsimustes on kutse andja MTÜ EKKL kontaktisik nõustamise ja lisainfo saamiseks Jüri Kröönström, e-post info@ekkliit.ee tel.6617998 või  5130409