Kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise üldinfo

Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit (EKHHL) uue nimega Kinnisvara Korrashoiu Liit (EKKL) on alates 2002 maist tunnistatud kutseseaduse alusel ja Kutsekoja juures tegutseva ehituse, kinnisvara ja geomaatika kutsenõukogu poolt kinnisvara korrashoiu kutsealal Eestis kutse andjaks. EKKL on saanud 2018 septembris-oktoobris Kutsekoja poolt korraldatud konkursi tulemusel kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andja õigused kuni 29.10.2023. EKKL annab eelpool nimetatud kutsenõukogu poolt kinnitatud kinnisvara korrashoiu kutseala kutsestandardite ja kutse andmise korra alusel kaks korda aastas välja kinnisvara korrashoiu kutseala riiklikke kutsetunnistusi Eestis alljärgnevate kutsete osas:

  • kinnisvarahooldaja tase 4 (suhestub varem kehtinud kinnisvarahooldaja II):

  •  - ehituskonstruktsioonide hoolduse ja heakorra spetsialiseerumine ja/või

  •  - tehnosüsteemide hoolduse spetsialiseerumine  

  • kinnisvara tehnohoolduse meister tase 5 (suhestub varem kehtinud kinnisvara hooldusmeister III)

  • kinnisvara heakorrameister tase 5 (suhestub varem kehtinud kinnisvara hooldusmeister III)

  • kinnisvara hooldusjuht tase 6 (suhestub varem kehtinud kinnisvara hooldusjuht IV)

  • korteriühistujuht tase 4 (suhestub varem kehtinud korterelamuhaldur II)

  • kinnisvarahaldur tase 4 (suhestub varem kehtinud kinnisvara haldur II)

  • kinnisvarahaldur tase 5  (suhestub varem kehtinud kinnisvara haldur III)

  • kinnisvara haldusjuht tase 6 (suhestub varem kehtinud kinnisvara haldur IV)

 

KUTSE ANDMINE 2019 sügis (füüsilistele isikutele)

NB! Juhime korterelamute valitsejatena tegutsejate tähelepanu sellele, et vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 28 peab valitseja määrama iga oma esindatava ja juhitava korteriühistu jaoks kutsega majahalduri kutseseaduse tähenduses. Seonduvalt sellega soovitame valitsejate juures töötavatel majahalduritel, kellel veel ei ole vastavat kutset ja kes seda veel taotlema ei ole asunud, asuda selle nõude täitmiseks XXXIX voorus sügis 2019 taotlema kinnisvarahaldur tase 4 või korteriühistujuht tase 4 kutset. Samas võivad praeguseks juba kinnisvarahaldur tase 4 kutse omajad kaaluda  XXXIX voorus sügis 2019 ka kõrgema taseme kutse kinnisvarahaldur tase 5 taotlemist, milline on samuti sobilik eelpool nimetatud nõude täitmiseks.

Kutsetunnistuse taotluse avalduse koos lisadega esitamise tähtaeg on XXXIX kutse andmise voorus sügis 2019 on 15.oktoober 2019. Kutsetunnistust saab taotleda füüsiline isik esitades selleks kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andja MTÜ EKKL-le (postiaadress: MTÜ EKKL, Pärnu mnt 141, Tallinn ja e-posti aadress: info@ekkliit.ee või ekhhl@ekhhl.ee) kutsetunnistuse taotluse avalduse koos selles nõutud lisadega.  Täpsem info ja kutsetunnistuse taotluse avalduse vormid leiate https://www.ekkliit.ee/kutsetunnistuse-taotlemine/

Järgmise XXXX kevad 2020 kutse andmise vooru kutsetunnistuse taotluse avalduse koos lisadega esitamise tähtaeg on 01.märts 2020.