Kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise üldinfo

Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit (EKHHL) uue nimega Kinnisvara Korrashoiu Liit (EKKL) on alates 2002 maist tunnistatud kutseseaduse alusel ja Kutsekoja juures tegutseva ehituse, kinnisvara ja geomaatika kutsenõukogu poolt kinnisvara korrashoiu kutsealal Eestis kutse andjaks. EKKL on saanud 2013 septembris-oktoobris Kutsekoja poolt korraldatud konkursi tulemusel kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andja õigused kuni 29.09.2018. EKKL annab eelpool nimetatud kutsenõukogu poolt kinnitatud kinnisvara korrashoiu kutseala kutsestandardite ja kutse andmise korra alusel kaks korda aastas välja kinnisvara korrashoiu kutseala riiklikke kutsetunnistusi Eestis alljärgnevate kutsete osas:

 • kinnisvarahooldaja tase 4 (kutsestandard kehtib kuni 16.02.2019, suhestub varem kehtinud kinnisvarahooldaja II):

 •  - ehituskonstruktsioonide hoolduse ja heakorra spetsialiseerumine ja/või

 •  - tehnosüsteemide hoolduse spetsialiseerumine  

 • kinnisvara hooldusmeister tase 5 (kutsestandard kehtib kuni 16.02.2019, suhestub varem kehtinud kinnisvara hooldusmeister III):

 •  - ehituskonstruktsioonide hoolduse ja heakorra spetsialiseerumine ja/või

 •  - tehnosüsteemide hoolduse spetsialiseerumine   

 • kinnisvara hooldusjuht tase 6 (kutsestandard kehtib kuni 16.02.2019, suhestub varem kehtinud kinnisvara hooldusjuht IV)

 • korteriühistujuht tase 4 (kutsestandard kehtib kuni 17.01.2018, suhestub varem kehtinud korterelamuhaldur II)

 • kinnisvarahaldur tase 4 (kutsestandard kehtib kuni 14.03.2022, suhestub varem kehtinud kinnisvara haldur II)

 • kinnisvarahaldur tase 5  (kutsestandard kehtib kuni 14.03.2022, suhestub varem kehtinud kinnisvara haldur III)

 • kinnisvara haldusjuht tase 6 (kutsestandard kehtib kuni 14.03.2022, suhestub varem kehtinud kinnisvara haldur IV)

 

KUTSE ANDMINE 2017 (füüsilistele isikutele)

Seoses suure huviga sügis 2017 voorus kutse andmise vastu oli kutsetunnistuse taotluse avalduse koos lisadega esitamise tähtaeg pikendanud kuni 16.10.2017. Käesoleval ajal vaatame läbi laekunud avalduste vastavust ning edastame need 02.11.17 toimuvale EKKL kutsekomisjoni koosolekule kutsekomisjoni poolt nende edasise menetlemise otsustamiseks, mille järel anname taotlejatele vastavat sellekohast tagasisidet kutsetunnistuse taotluse avaldusel ära toodud e-posti aadressil.

NB! Juhime korterelamute valitsejatena tegutsejate tähelepanu sellele, et vastavalt 01.01.2018 jõustuva korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 28 peab valitseja määrama iga oma esindatava ja juhitava korteriühistu jaoks kutsega majahalduri kutseseaduse tähenduses. Seonduvalt sellega soovitame valitsejate juures töötavatel majahalduritel, kellel veel ei ole vastavat kutset ja kes seda voorus sügis 2017 veel taotlema ei asunud, asuda selle nõude täitmiseks XXXVI voorus kevad 2018 taotlema kinnisvarahaldur tase 4 või korteriühistujuht tase 4 kutset. Samas võivad praeguseks juba kinnisvarahaldur tase 4 kutse omajad kaaluda  XXXVI voorus kevad 2018 ka kõrgema taseme kutse kinnisvarahaldur tase 5 taotlemist, milline on samuti sobilik eelpool nimetatud nõude täitmiseks.

Järgmises kutse andmise XXXVI voorus kevad 2018 saab esitada kutsetunnistuse taotluse avaldusi kuni 01.03.2018, milliseks ajaks laekunud avaldused võetakse menetlusse vahetult 01.03.2018 järel peale nende nõuetele vastavuse kontrolli. Kutsetunnistust saab taotleda füüsiline isik esitades selleks kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andja MTÜ EKKL-le (postiaadress: MTÜ EKKL, Pärnu mnt 141, Tallinn ja e-posti aadress: info@ekkliit.ee või ekhhl@ekhhl.ee) kutsetunnistuse taotluse avalduse koos selles nõutud lisadega.  Täpsem info ja kutsetunnistuse taotluse avalduse vormid leiate https://www.ekkliit.ee/kutsetunnistuse-taotlemine/