EVS 807:2016 avaldatud ja kättesaadav

Eesti Standardikeskus (EVS) on 04.10.2016 kehtestanud Eesti standardi EVS 807.2016 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“ ja see on avaldatud EVS Teataja 2016.aasta oktoobrikuu numbris. EVS 807:2016 on standardi EVS 807:2010 uustöötlus. Standardi koostamise ettepaneku on esitanud EVS/TK 36 „Kinnisvara korrashoid“, standardi koostamist on korraldanud Eesti Standardikeskus ning rahastanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Standardi on koostanud Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu töörühm, standardi on heaks kiitnud EVS/TK 36.

Alljärgnevalt on esile toodud olulisemad muudatused ja täiendused standardis EVS 807:2016 võrreldes standardi eelmise versiooniga EVS 807:2010:

— Käsitlusalas täpsustati lepingu regulatsiooni ja standardi vabatahtlikkust käsitlevat teksti.

— Täiendati standardit tulenevalt Eesti Vabariigi ehitusseadustiku ja valdkonna Euroopa standardite nõuetest, samuti toodi standardisse sisse korrashoiukava põhine korrashoiu protsessi kirjeldus, täpsustati standardi teksti eriarvamuste ja vaidluste lahendamist käsitleva temaatika osas.

— Ajakohastati standardi põhiosas korrashoiuteenuse kvaliteedi ja selle hindamise, dokumenteerimise, tulude ja kulude peatükke ning lisades B ja D nende rakenduslikke tüüpvorme, lisati lisas C kinnisvara korrashoiuteenuse lepingu lisade näidised.

— Täiendati standardi põhiosa teksti valdkonna kutse andmise ja sertifitseerimise aluste kirjeldusega.

— Täpsustati tegevuste klassifikaatori koodide 200, 250 kuni 256, 280, 281, 330, 350 ja 400 tekstis.

Standard esitab valdkonnaga seotud põhimõisted, kirjeldab kinnisvarakeskkonna juhtimise ja korrashoiu ratsionaalset ja kvaliteetset korraldamist, sellega kaasnevat infovajadust ja dokumenteerimist ning kaasnevaid kulusid. Standardi koostisosaks olev tegevuste klassifikaator on samuti vajalik kinnisvaraobjektiga seotud kulude analüüsimiseks ja nende kulude jaotamiseks kinnisvaraobjektiga seotud poolte vahel. Tulenevalt Euroopa Liidu korrashoiu valdkonna standarditest on standardisse EVS 807:2016 sisse toodud kinnisvarakeskkonna ja selle juhtimise käsitlus. Kinnisvarakeskkonna all mõistame seda kasutava organisatsiooni tegevust toetavat vara, s.h. ka kinnisvara s.t. ehitist ja selle juurde kuuluvat maaüksust (krunti) koos nendega seotud õiguste ja kohustustega. Kinnisvarakeskkonna juhtimise all mõistame organisatsioonis toimuvate põhitegevuste efektiivsust toetavate ja täiustavate tugiprotsesside korraldamist. Kinnisvara korrashoiu all mõistame jätkuvalt kinnisvara eluea jooksul elluviidavate tehniliste ja administratiivsete tegevuste kompleksi selleks, et säilitada või taastada olukord, mille korral korrashoitav vara säilitab oma kasutatavuse ning vastab kavandatud otstarbe täitmiseks esitatud tingimustele.

Kinnisvara korrashoiu põhitegevused võib jagada tinglikult kaheks: kinnisvara korrashoiu korraldus (vara juhtimisega seotud tegevused) ning korrashoiuteenused (seisundi tagamise ja kasutamise teenused). Standard käsitleb eelkõige kinnisvara korrashoiu valdkonda, millel on kinnisvarakeskkonna juhtimise ja eeltoodud käsitlustega mitu kokkupuutepunkti, kuid need mõisted ei ole samastatavad. Kinnisvarakeskkonda juhitakse selleks, et ratsionaalselt kasutada varasid ja sellega kaasnevalt juhtida kulusid ning tagada osutatavate teenuste tulemuslikkus ning kinnisvarakeskkonna juhtimine keskendub eelkõige ruumide kasutajate vajadustele. Alljärgnevas tabelis on esitatud kinnisvara korrashoiu ja kinnisvarakeskkonna juhtimise võrdlus:

 

kinnisvara korrashoid

kinnisvarakeskkonna juhtimine

objekt

kinnisvara kui ese (ehitis ja selle juurde kuuluv maaüksus (krunt) koos nendega seotud õiguste ja kohustustega)

kinnisvaraobjektil lõppkasutajale loodud kinnisvarakeskkond (sh ka vallasasjad) ja nendega seotud teenused (tugiteenused objektil toimuva põhitegevuse toetamiseks)

sihtrühm

korrashoiutegevuste teostaja ja vastava teenuse tellija (korrashoiutegevusi teostavad isikud ja organisatsioonid, kinnisvara omanik või kasutaja)

kasutajaorganisatsioon; kinnisvaraobjekti kasutaja

kasutusotstarbed

nii eluotstarbelised kui ka mitte eluotstarbelised kinnisvaraobjektid

valdavalt mitteeluotstarbelised kinnisvaraobjektid

ajaline perspektiiv

kinnisvaraobjektil paikneva ehitise eluiga (objekti ja tema komponentide tehniline säilivus)

kinnisvaraobjektil paikneva ehitise põhifunktsiooni täitmisega seotud kasutusiga (sobivus kasutamiseks)

 

Standard on kõigile soovijatele avalikult kättesaadav ja standardit on võimalik EVS-st www.evs.ee/pood soetada hinnaga 29,18 eurot elektroonses vormis, kui ka tellida paberkandjal EVS klienditeenindusest Aru tn 10, Tallinn (telefon: 605 5060, E-post: standard@evs.ee).  Standardid on autoriõiguste objektid. Standardite autoriõigused kuuluvad vastavalt autoriõiguse seadusele Eesti Standardikeskusele.

 

MTÜ EKKL tänab kõiki kes osalesid standardi koostamise aruteludel ja kavandi koostamisel ning andsid praktilisest tegevuspraktikast tulevaid häid ettepanekuid ja lahendusi, millega sai arvestada standardi koostamisel.