EKKL vapi kujutis ja vapi statuudi kavand

EKKL 20.11.2015 üldkoosolek kinnitas EKKL vapi kujutise (allpool pildil) ning andis liidu juhatusele pädevuse koostada ja kinnitada vapi statuut.

 

 

 

EKKL VAPI STATUUT                    Kinnitatud EKKL 22.12.2015 juhatuse koosoleku otsusega

 

EKKL vapi heraldiline kirjeldus: rohelisel kilbil hõbedane, avatud alaspidi tiibadega kotkas, kes hoiab kuldset sarikakujulist kilbijalust, milles roheline võti.

EKKL vapi kujunduselementide selgitus: roheline tähistab elu muutmist heade tegude kaudu, lootust ja loodust; hõbedane märgib tarkust, ausust, ustavust. Roheline ja hõbedase asendusvärv valge on ka EKKL logo ja lipu domineerivad värvid. Kuldne värvus (asendusvärvusena kollane) sümboliseerib tõde, heaolu ja edukust. Kotkas on teravapilguline ja pesahoidev võimas, tark ja kiire olend, kes on  avanud oma kaitset ja hoolt pakkuvad tiivad kinnisvara sümboliseeriva sarika-lõikelise kilbijaluse kohal. Võti on peremehe tunnusmärk, tähistab ka teadmistele põhinevat valikuvõimet ja  tegutsemisvabadust.

EKKL vapi kujutise kasutamine:

 • Vapi kujutis peab mõõtmetest olenemata vastama graafilisele etalonkujutisele. Vapi kujutist võib kasutada värvilise ja must-valgena. Värvilisel kujutisel peavad värvid vastama täpselt statuudile elektroonses vormis lisatud värvilisele kujutisele.
 • EKKL vapi kujutist võib EKKL juhatus kasutada:
  • EKKL lipul;
  • EKKL pitsatitel, kirja- ja dokumendiplankidel;
  • EKKL poolt tunnustusena või teenete eest antavatel väikestel vapimärkidel ja suurel vapimärgil, mille statuudi kinnitab EKKL juhatus;
  • EKKL juhatuse liikmete ja töötajate visiitkaartidel ning liidu kodulehel;
  • EKKL poolt väljaantud ametlikel trükistel, meenetel, autasudel, au- ja tänu- ja tunnustuskirjadel, sertifikaatidel, kutsetunnistustel, liikmetunnistustel, reklaamidel jms. liidu poolt välja antavatel dokumentidel;
  • EKKL poolt korraldatavatel üritustel, tseremooniatel ja ametlikel vastuvõttudel või üritustel, kus EKKL on kaastegev koostööpartnerina;
  • muudel juhtudel EKKL juhatuse loal.
 • Liidu liikmetel on lubatud EKKL vapi kujutist kasutada EKKL juhatuse loal. Loa saamiseks esitab liidu liige EKKL juhatusele kirjaliku vapi kujutise kasutamise taotluse avalduse, milles ta kinnitab vapi kujutise kasutamise tingimuste täitmist vastavuses käesoleva statuudi nõuete põhimõtetega ning selgitab kuidas ja milleks ta kavatseb EKKL vapi kujutist oma tegevuses kasutada.
 • Teistel isikutel ei ole lubatud EKKL vapi kujutist kasutada. EKKL juhatusel on õigus korraldada EKKL vapi registreerimist õigusaktidega ettenähtud korras. Kontrolli EKKL vapi kujutise kasutamise üle teostab EKKL juhatus.