EKKL jooksev info

 

MTÜ EKKL liikmele

 

Toimus EKKL sügisfoorum (üldkoosolek-aastakonverents-koosviibimine) Laulasmaal 17.-18. novembril 2022

 

EKKL sügisfoorumil osales 85 osavõtjat. EKKL liikmete üldkoosolek kinnitas MTÜ EKKL 2023 eelarve ning määras järgmise üldkoosoleku ja seminari toimumise ajaks juuni 2023 ning jättis koha juhatuse määrata. Pakkusime üritusest osavõtjatele kiiresti muutuvas maailmas ja karmi talve eel häid näpunäiteid, kuidas olukorras hästi toime tulla ja edukas olla. Kinnisvara korrashoiu aastakonverentsil andsid Teile alustuseks majandusolukorrast ülevaate ja prognoosi tippanalüütikud. Aastakonverentsi kahes teemapaneelis said kinnisvara korrashoidjad oma tegevusteks kasulikke juhiseid kinnisvara energiakasutuse ja valdkonna IT lahenduste ekspertidelt. Õhtust pidulikku koosviibimist ja kolleegide sotsiaalset suhtlust sisustas rahvusvaheliselt tunnustatud peoloog Tõnis Milling. Samuti said üritusel osalejad nautida SPA lõõgastust ja majutust ning soovijatele toimus ka ekskursiooni Arvo Pärdi keskuses. Ürituse slogan oli: „Millised väljakutsed meid lähiajal ees ootavad ja kuidas korrashoidja saaks sellest välja tulla edukana (alles jääda)?!“

 

Sügisfoorumi materjalid:

EKKL Laulasmaa 17.-18.11.22 sügisfoorumi kava

EKKL 17.11.22 üldkoosoleku protokoll

EKKL 17.11.22 üldkoosoleku reglement

EKKL 2023 eelarve kavand üldkoosolekule

Sügisfoorumi fotojäädvustus

 

Sügisfoorumi ettekanded:

AVAPANEEL

Ivo Jaanisoo, MKM avaettekanne

Mihkel Nestor SEB ettekanne

Hardo Pajula EBS ettekanne

 

ENERGIA ja SISEKLIIMA PANEEL

Alan Vaht, Alexela ettekanne

Martin Thalfeldt, Taltech ettekanne

Priit Pikk, Helioest ettekanne

Janek Hintsov, NEWSEC ettekanne

Energia ja sisekliima diskussioonipaneeli küsimused osalejatele ettevalmistavalt

 

IT ja ARENGU PANEEL

Sigrid Kõiv, Äripäev ettekanne

Kaur Tull, Tulitec ettekanne

Regina Viljasaar-Frenzel, MKM ettekanne

Kaia Kirs, Reminet ettekanne

Rain Rosin, EfTEN ettekanne

 

Lugupidamisega

 

Jüri Kröönström

tegevjuht

MTÜ EKKL

Registrikood 80102849

Pärnu mnt 141

11314, Tallinn

Tel. 6617998

Mob. 5130409


 

 

KUTSE ANDMINE 2023 kevad (füüsilistele isikutele)

 

XXXXVI kevad 2023 kutse andmise voorus on kutsetunnistuse taotluse avalduse koos lisadega esitamise tähtaeg 01.märts 2023.

 

Juhime korterelamute valitsejatena tegutsejate tähelepanu sellele, et vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 28 peab valitseja määrama iga oma esindatava ja juhitava korteriühistu jaoks kutsega majahalduri kutseseaduse tähenduses. Seonduvalt sellega soovitame valitsejate juures töötavatel majahalduritel, kellel veel ei ole vastavat kutset ja kes seda veel taotlema ei ole asunud, asuda KUNI 01.10.2021 selle nõude täitmiseks XXXXIII voorus sügis 2021 taotlema kinnisvarahaldur tase 4 või korteriühistujuht tase 4 kutset. Samas võivad praeguseks juba kinnisvarahaldur tase 4 kutse omajad kaaluda  ka kõrgema taseme kutse kinnisvarahaldur tase 5 taotlemist, milline on samuti sobilik eelpool nimetatud nõude täitmiseks.

Kutsetunnistust saab taotleda füüsiline isik esitades selleks kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andja MTÜ EKKL-le (postiaadress: MTÜ EKKL, Pärnu mnt 141, Tallinn ja e-posti aadress: info@ekkliit.ee või ekhhl@ekhhl.ee) kutsetunnistuse taotluse avalduse koos selles nõutud lisadega.  Täpsem info ja kutsetunnistuse taotluse avalduse vormid leiate https://www.ekkliit.ee/kutsetunnistuse-taotlemine/

 

Ülejärgmise XXXXVII sügis 2023 kutse andmise vooru kutsetunnistuse taotluse avalduse koos lisadega esitamise tähtaeg on 01.oktoober 2023.

 

Kutse andmise küsimustes on kutse andja MTÜ EKKL kontaktisik nõustamise ja lisainfo saamiseks Jüri Kröönström, e-post info@ekkliit.ee tel.6617998 või  5130409

 

 

 

Ilmunud ja müügis on raamat "Kinnisvara korrashoid", ISBN 978-9916-4-0064-7, copyright MTÜ EKKL, 2020.

 

MTÜ EKKL on koostöös kinnisvara korrashoiu valdkonna ekspertidega 2020 aastal koostanud ja tänaseks välja andnud kinnisvara korrashoiu käsiraamatu. Raamatu maht on 250 lk ning käsiraamat on vajalik ja ajakohane tööd toetav materjal kõigile kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsevatele osapooltele ja samuti abiks valdkonna täienduskoolituses ning kutse- ja kõrgõppes.

Kinnisvara korrashoiu käsiraamat on müügis Ehituskeskuses (Rävala pst 8) ning Apollo ja Rahva Raamatu raamatukauplustes üle Eesti.

MTÜ EKKL liikmed saavad seda liidult osta otse soodushinnaga.

 

 

Eessõna

Käesoleva kinnisvara korrashoiu käsiraamatuga on autorid seadnud endale ülesandeks jagada teadmisi eelkõige kinnisvara omanikele ja kasutajatele, samas on see raamat sobilik kasutamiseks ka üliõpilastele õppetöös. Seega sobib see käsiraamat igaühele, kes meil ühiskonnas eelkõige olmetasandil puutub kokku kinnisvaraga ning oma tegevusega mõjutab kinnisvarakeskkonna kujundamist. Käesoleva käsiraamatu eesmärk ei ole selgitada kõiki omaniku kohustusi, mis on seotud kinnisvara korrashoiu korraldamisega ja hooldustööde läbiviimisega – selliseks juhendmaterjaliks on standard EVS 807:2016 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“. Käsiraamatu eesmärgiks on anda ülevaade enim vajalike erialaspetsialistide poolt osutatavatest teenustest ja kaasnevatest administratiivsetest tegevustest. Nende spetsialistide tegevus põhineb kinnisvara omaniku soovidel, võimalustel ja huvidel ning nad abistavad/nõustavad omanikku nii otsuste tegemisel kui ka omaniku otsuste kvaliteetse elluviimise tagamisel. Loodetavasti leiavad siiski ka valdkonna professionaalid sellest käsiraamatust midagi, mis on neile vajalik oma töökohustuste täitmisel.  Ehitusinsenerid siis, kui nad konsulteerivad kinnisvara omanikke ja kasutajaid, koostades ja selgitades neile ülevaateid kinnisvara objektist, esmajoones ehitise (s.o hoone ja/või rajatise) seisundist.  Korrashoidjad siis, kui nad peavad selgitama kinnisvara omanikele ja kasutajatele nende õigusaktidest ja/või lepingutest tulenevaid kohustusi ning vastutust, samas ka kirjeldama kinnisvaraobjektil kavandatavaid korrashoiu tegevusi ning võimalikke tagajärgi, kui neid tegevusi ei tehta.  Kinnisvara omanikud/arendajad kui professionaalid peavad pidevalt suhtlema väga erinevate kasutajate ja kasutajagruppidega, kusjuures korrashoiu temaatika on nendevahelises suhtlemises kindlasti üks põhilisemaid: ratsionaalselt mõtlevad kasutajad on huvitatud vara soetamisel ka selle edasisest põhjendatult läbiviidavast korrashoiukorraldusest. Käsiraamatu koostamisel ei ole sihtgrupiks seatud kitsalt ei elamute ega ka ühiskondlike või äriobjektidega seotud kinnisvara – korrashoidu vajavad need kõik ning enamike ehitiste põhitarindid ning tehnosüsteemide toimimise ja korrashoiu põhimõtted on sarnased, sõltumata ehitise kasutusotstarbest. Käsiraamatu tehnohoolduse (ptk 4, 5 ja 6) ning heakorra (ptk 7 ja 8) korraldamisega seotud peatükkidega tutvumisel on lugejale kindlasti abiks see, kui kõrvale võetakse standard EVS 807:2016. Paljude nendes peatükkides käsitletavate tegevuste üksikasjalikul kirjeldamisel on lähtealuseks võetud kõnealuses standardis kasutatud klassifikaator nii seal toodud kolmekohalise koodi kui ka vastava tegevuse kirjeldusega.

prof. Roode Liias

koostaja

 

Viimased teated