Tasemel 4 kutse taotlemisest vene keeles

 

KUTSE ANDMINE 2023 sügis (füüsilistele isikutele)

 

XXXXVII sügis 2023 kutse andmise voorus on kutsetunnistuse taotluse avalduse koos lisadega esitamise tähtaeg 01.oktoober 2023.
 Lähtudes kutsestandardite keelenõuetest saavad alates XXXII kutse andmise voorust kevad 2016 vene keelt emakeelena kasutajad taotleda ja kutsevastavust tõendada kas eesti keeles või vene keeles järgmiste töömailma kutsete osas ja kutsestandarditest lähtudes:

Korteriühistujuht tase 4 kutsestandard

Kinnisvarahaldur tase 4 kutsestandard

Kinnisvarahooldaja tase 4 kutsestandard 

Kuna vene keelt emakeelena vähemalt B2 tasemel valdav  kutse taotleja peab olema võimeline valdama eesti keelt vähemalt tasemel B1, siis ei ole kogu kutse andmisega seonduvat informatsiooni tõlgitud vene keelde, vaid sellega saab eesti keeles tutvuda käesoleva kutse andja kodulehe valikus „Kutse andmine“ ja kutse andmise alused http://www.ekhhl.ee/kutse-andmise-alused/ ning sihtasutuse Kutsekoda kodulehel www.kutsekoda.ee Samuti annab kutse andja MTÜ EKKL kutse andmisega seotud infot, vastuseid avaldustele, kommentaare, selgitusi, kutse andmise korralduse täpsustavaid teateid jms eesti keeles. Käesolevas valikus on vene keelt emakeelena valdavale taotlejale taotlemise ja kutsevastavuse tõendamise korralduse paremaks mõistmiseks ja kutsevastavuse keeleliselt mugavamaks tõendamiseks esitatud vene keeles kutsetunnistuse taotluse avalduse vorm vene keeles. Kutsevastavuse hindamisel kasutatavate meetoditega (teooria testimine ning tasemetöö koostamine ja kaitsmine) seonduv alusinfo antakse kutsetaotlejale kutse andja poolt samuti vene keeles:

Teooria testimise kord vene keeles

Tasemetöö koostamise juhend vene keeles

Kutsetaotlejatele, kes on vene keeles edukalt tõendanud EKKL hindamiskomisjonile oma kutsevastavuse taotletava kutse nõuetele, antakse kutse, millega seonduvalt on kutseregistris märge, et kutseeksam on sooritatud vene keeles. Seega taseme 4 kutsetaotleja, kes on kutsetunnistuse taotluse avalduse esitanud allpool ära toodud vene keelses vormis, saab kutsetõendamise protsessis sooritada hindamiskomisjoni ees teooria testi ja/või proovitöö ja/või koostada tasemetöö ja kaitsta tasemetööd vene keeles.

 

Kõigepealt tutvu EKKL kutsetunnistuse taotluse avalduse vormiga.

 

KUTSETUNNISTUSE TAOTLUSE AVALDUSE VORMID:

EKKL tase 4 kutsetunnistuse taotluse avalduse vorm vene keeles

 

NB! Täpsustavad juhised avalduse lisade 3 ja 4 kohta:

Lisa 3 koolitustundide koondarvutuse tabeli vorm on taotleja poolt vabalt kujundatav, kuid soovi korral saate kasutada täienduskoolituste andmete koosseisu miinimumnõudeid täitvat lisa 3 näidisvormi. Esmase kutse taotlejal tuleks tabelisse kanda andmed vähemalt 2017a järel läbitud täienduskoolituste kohta, taastõendamisega kutse taotlejal andmed viimase viie aasta jooksul läbitud täiendkoolituste kohta. Juhul kui viimane kutse tõendamine leidis aset enam kui viis aastat tagasi, siis tuleb taotlejal tabelisse kanda andmed täiendkoolituse kohta viimase kutse tõendamise aastast alates.

Lisa 4 CV peaks sisaldama vähemalt taotleja üldisi isikuandmeid, kontaktandmeid, hariduskäigu kirjeldust (õppimise ajad, õppeasutuste nimetused kus taotleja on õppinud ja info õppeasutuste lõpetamise ja olemasolul saadud erialade kohta), töökogemuse kirjeldust (töötamise ajad, tööandjate nimetused, ametinimetused kellena on taotleja töötanud, lühikesed tööülesannete kirjeldused), infot keele- ja arvutioskuse kohta. Soovi korral saate CV-sse lisada Teie seisukohalt muid asjassepuutuvaid andmeid.

Kui olete tutvunud kutse andmise aluste võimaluste ja tingimustega ning:

  • valinud teie teadmiste, oskuste ja hoiakutele vastava tase 4 kutse mida asute taotlema,
  • täitnud kutsetunnistuse taotlemise avalduse,
  • lisanud sellele kõik nõutavad lisad,
  • siis peaksite vastavuses oma kutse taotluse ja allpool oleva kutse andmise tasude tabelis esitatuga tasuma kutse andmise tasu MTÜ EKKL arveldusarvele  a/a EE082200001120131023 Swedbank,
  • lisama maksekorralduse koopia kutsetunnistuse taotluse avaldusele
  • ning saatma täidetud ja digitaalselt allkirjastatud kutsetunnistuse taotlemise avalduse koos lisadega hiljemalt 01.10.2023 kutsekomisjon@ekkliit.ee

Kutsetunnistuse taotluse avaldus ja sellele lisatavad dokumendid  peavad olema  saadetud taotleja poolt  kutse andmise vooru ettenähtud tähtajaks EKKL nimele liidu Tallinna büroosse elektroonselt EKKL e-posti aadressile kutsekomisjon@ekkliit.ee kusjuures avaldus koos selle lisadega peab olema taotleja poolt digiallkirjastatud ning ei saa ületada mahtu 5 MB. Juhul kui taotlejal ei võimalik avaldust koos lisadega digiallkirjastada või koostada seda elektroonselt mahu 5 MB piires, siis tuleb taotlejal saata avaldus koos selle lisadega paberkandjal ja köidetult kutse andmise vooru ettenähtud tähtajaks EKKL nimele liidu Tallinna büroosse postiga (tähtaegselt laekunuks loetakse ka need avaldused, mis postitempli alusel on postiasutuses postitatud hiljemalt tähtajaks oleval kuupäeval)  aadressil: 11314, Tallinn, Pärnu mnt 141, EKKL Tallinna büroo, EKKL juhatusele.

 

Kutse andmise tasu (EKKL liikmete töötajatele kehtib soodushind) saab tasuda MTÜ EKKL arveldusarvele  a/a EE082200001120131023 Swedbank. Kutse andmise tasu tasumise kohta saadab EKKL tasujale tasumise järel oktoobrikuu jooksul raamatupidamise tarvis vastava arve märkega tasutud.

Kutse andmise vooru sügis 2023 kutseeksamid on planeeritud läbi viia jaanuarikuus 2024.

NB! Seonduvalt eelkõige EL kutsekvalifikatsioonisüsteemi nõuetele vastavate uute kutsestandarditega on Ehituse, kinnisvara ja geomaatika kutsenõukogu poolt kinnitatud ja kehtivad alates 2018 aastast uued kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise tasu määrad. Kutse andmise tasud kinnisvara korrashoiu kutseala töömaailma tase 4  kutsete taotlemisel on järgnevad:

Taotletavad kutsed ja tasemed

Menetluse vorm

Kutse andmise tasu määr ühe taotluse kohta (eurot)

Kutse andmise soodustasu määr ühe taotluse kohta (EKKL liikmega alalises töösuhtes olevale taotlejale) (eurot)

Kinnisvarahaldur või -hooldaja tase 4 või korteriühistujuht tase 4

Kinnisvarahaldur tase 4 või korteriühistujuht tase 4 kutse esmase taotluse täismenetlus

210,00

168,00

Kinnisvarahooldaja tase 4 kutse esmase taotluse täismenetlus

130,00

104,00

Olemasoleva kutse samal tasemel taastõendamine või kõrgkoolis kinnisvara korrashoiu eriala lõpetanule dokumentidega tõendamise menetlus*

105,00 * (105,00)

84,00 * (84,00)

Sõltuvalt sellest, kas taotleja esitab kutse esmase taotluse või kutse samal tasemel taastõendamise taotluse, tasub taotleja kutse andja arveldusarvele taotluse dokumentide mentlemiseks oma taotlusega vastavuses oleva kutse andmise tasu (ülalpool tabelis valikud bold kirjas) ning lisab selle kohta maksedokumendi koopia kutsetunnistuse taotluse avalduse lisana 6. Kutse andmise tasu tasumine kutse andja arvele ja sellekohase maksekorralduse olemasolu esitatava kutsetunnistuse taotluse avaldus lisas 6 on üheks eelduseks kutse andja poolt esitatud avalduse menetluse alustamiseks.

Täiendav märkus * - tärniga märgitud kutse andmise tasu osaline määr kehtib juhul, kui taotleja esitab kutsetunnistuse taotluse avalduse ja selle lisadega dokumendid, millised tervikus vastavad taotletava kutsestandardi ja kutse taotlemise nõuetele ning on piisavad taotleja kutsevastavuse tõendamiseks. Juhul kui taotleja esitatud dokumendid ei vasta täielikult eelpool nimetatud nõuetele ja/või on ebapiisavad kutsevastavuse tõendamiseks ning kutse andja kutsekomisjon määrab kutse taotleja täiendava hindamise (test ja/või tasemetöö ja/või proovitöö) hindamiskomisjoni poolt, siis kehtib taotlejale taotluse taseme täismenetluse kutse andmise tasu määr. Sel juhul on taotleja kohustatud täiendavalt tasuma kutse andjale hindamisega seonduva täiendava kutse andmise tasu osa, mis on maksimaalselt määratud täismenetluse ja dokumentidega tõendamise menetluse määrade vahega ning mille väärtus on summas ära toodud ülalpool tabelis tasu määrade järel sulgudes. Kutsekomisjoni täiendava hindamise määramise otsuse järel väljastab kutse andja kutse taotlejale täiendava hindamisega seonduva kutse andmise tasu täiendava arve. Taotleja poolt arve tähtajaks mittetasumisel kutsetunnistuse taotluse avalduse menetlus lõpetatakse ja kutset ei anta. Taotleja poolt arve tähtajaks tasumisel viib kutse andja hindamiskomisjon läbi kutse taotleja täiendava hindamise ja kutsekomisjon selle järel otsustab taotleja kutse taotlemise tulemuse (kutse anda või mitte anda). 

Kutse andmise aluseks olevate dokumentide ja vormidega saab tutvuda täismahus käesoleva lehe vasakpoolse tulba valikus  "Kutse andmise alused".  Soovitame tingimata esmalt põhjalikult tutvuda nimetatud dokumentidega ja alles seejärel asuda koostama kutsetunnistuse taotluse avaldust ja teha järeldusi süsteemi kohta tervikuna.

Kõikide kinnisvara korrashoiu kutseala kutsetunnistuse taotluse avaldusi võtab vastu ja teostab kutseandmist kutseandja EKKL (EKKL-i hindamiskomisjon ja EKKL kutsekomisjon), kui kinnisvara korrashoiu kutsealal kutse andja Eestis - Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit (EKKL), asukohaga Tallinn, Pärnu mnt 141.

 

Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu kutsekomisjoni koosseis:

Jüri Kröönström

Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit

esimees

Anu Sarnet

Eesti Korteriühistute Liit

liige

Elari Udam

Pindi Kinnisvarahaldus OÜ

liige

Indrek Peterson

Eesti Ehitusettevõtjate Liit

liige

Jüri Juntson

Tartu Korteriühistute Liit

liige

Rein Elevant

BRP Haldus OÜ

liige

Tiit Teder

Villevar OÜ

liige

Leena Paap

Tallinna Tehnikakõrgkool

liige