EKKL üldkoosolek-seminar-ekskursioon-koosviibimine Saaremaal 16.-18.juunil 2022

 

Lgp. EKKL liige                                                                                                                                                                      

 

 Toimus EKKL üldkoosolek-seminar-ekskursioon-koosviibimine Saaremaal 16.-18.juunil 2022

 

 

EKKL 16.- 18.juuni 2022 EKKL Saaremaa suvefoorumi üritusel osales 55 osalejat.  Suvefoorumil osalejad said teha olulisi otsuseid, kuulata valdkonna ettekandeid, vestlusringis vahetult koos ühiseid aktuaalseid asju arutada ja ka vabamas õhkkonnas meeldivalt koos aega veeta ja suhelda. Ürituse valdkondliku osa sisu oli: Põhitähelepanu valdkonna õiguslikele alustele ning kuidas jääda terveks ja konkurentsivõimeliseks muutuvas infomaailmas!

 

EKKL suvefoorumi üritus algas neljapäeval 16. juunil 2022 kell 14.00 Kuressaare Thule keskuse suures saalis Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu üldkoosolekuga ja vahetult selle järel toimus kinnisvara korrashoiu valdkonna ettekannetega seminar. Üldkoosoleku päevakord ja protokoll koos kogu ürituse kavaga on ära toodud allpool olevatel linkidel. Peale majutust ja väikest puhkust toimus õhtul ööklubis Diva EKKL pidulik õhtusöök ja seltskondlik meelelahutus. Ürituse teisel päeval 17.06.22 sõitsime laevaga Abruka saarele, kus kohalikud asjatundjad pakkusid meile meeldejääva ja erilise auraga autotuuri Abrukal ja special lõuna Abruka moodi. Õhtul toimus workshopi arutelu, õhtusöök, kultuuriprogramm ja EKKL suvefoorumi lõpetamine Georg Ots SPA restoranis..

 

EKKL Saaremaa suvefoorumi kava ja üldkoosoleku protokoll:

EKKL 16.-18.06.22 Saaremaa suvefoorumi kava

EKKL 16.06.22 üldkoosoleku protokoll

 

Üldkoosoleku ja seminari materjalid ning ettekanded:

Üldkoosoleku reglement

EKKL 2021 majandusaasta aruanne

Uue audiitori lühitutvustus

EKKL 2022 eelarve

Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ 2021 majandusaasta aruanne

Kredex ettekanne

Kredex infovoldik

Alternalaw ettekanne - eelsalvestatud

MKM ettekanne - TEAMS live

EKKL informatsiooniline ettekanne

Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ ettekanne

Tauri Tallermaa treening I osa

Tauri Tallermaa treening II osa

 

Lugupidamisega

 

Jüri Kröönström

tegevjuht

5130409

 

 

KUTSE ANDMINE 2022 sügis (füüsilistele isikutele)

 

XXXXV sügis 2022 kutse andmise vooru kutsetunnistuse taotluse avalduse koos lisadega esitamise tähtaeg on 01.oktoober 2022.

 

Ilmunud ja müügis on raamat "Kinnisvara korrashoid", ISBN 978-9916-4-0064-7, copyright MTÜ EKKL, 2020.

 

MTÜ EKKL on koostöös kinnisvara korrashoiu valdkonna ekspertidega 2020 aastal koostanud ja tänaseks välja andnud kinnisvara korrashoiu käsiraamatu. Raamatu maht on 250 lk ning käsiraamat on vajalik ja ajakohane tööd toetav materjal kõigile kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsevatele osapooltele ja samuti abiks valdkonna täienduskoolituses ning kutse- ja kõrgõppes.

Kinnisvara korrashoiu käsiraamat on müügis Ehituskeskuses (Rävala pst 8) ning Apollo ja Rahva Raamatu raamatukauplustes üle Eesti.

MTÜ EKKL liikmed saavad seda liidult osta otse soodushinnaga.

 

 

Eessõna

Käesoleva kinnisvara korrashoiu käsiraamatuga on autorid seadnud endale ülesandeks jagada teadmisi eelkõige kinnisvara omanikele ja kasutajatele, samas on see raamat sobilik kasutamiseks ka üliõpilastele õppetöös. Seega sobib see käsiraamat igaühele, kes meil ühiskonnas eelkõige olmetasandil puutub kokku kinnisvaraga ning oma tegevusega mõjutab kinnisvarakeskkonna kujundamist. Käesoleva käsiraamatu eesmärk ei ole selgitada kõiki omaniku kohustusi, mis on seotud kinnisvara korrashoiu korraldamisega ja hooldustööde läbiviimisega – selliseks juhendmaterjaliks on standard EVS 807:2016 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“. Käsiraamatu eesmärgiks on anda ülevaade enim vajalike erialaspetsialistide poolt osutatavatest teenustest ja kaasnevatest administratiivsetest tegevustest. Nende spetsialistide tegevus põhineb kinnisvara omaniku soovidel, võimalustel ja huvidel ning nad abistavad/nõustavad omanikku nii otsuste tegemisel kui ka omaniku otsuste kvaliteetse elluviimise tagamisel. Loodetavasti leiavad siiski ka valdkonna professionaalid sellest käsiraamatust midagi, mis on neile vajalik oma töökohustuste täitmisel.  Ehitusinsenerid siis, kui nad konsulteerivad kinnisvara omanikke ja kasutajaid, koostades ja selgitades neile ülevaateid kinnisvara objektist, esmajoones ehitise (s.o hoone ja/või rajatise) seisundist.  Korrashoidjad siis, kui nad peavad selgitama kinnisvara omanikele ja kasutajatele nende õigusaktidest ja/või lepingutest tulenevaid kohustusi ning vastutust, samas ka kirjeldama kinnisvaraobjektil kavandatavaid korrashoiu tegevusi ning võimalikke tagajärgi, kui neid tegevusi ei tehta.  Kinnisvara omanikud/arendajad kui professionaalid peavad pidevalt suhtlema väga erinevate kasutajate ja kasutajagruppidega, kusjuures korrashoiu temaatika on nendevahelises suhtlemises kindlasti üks põhilisemaid: ratsionaalselt mõtlevad kasutajad on huvitatud vara soetamisel ka selle edasisest põhjendatult läbiviidavast korrashoiukorraldusest. Käsiraamatu koostamisel ei ole sihtgrupiks seatud kitsalt ei elamute ega ka ühiskondlike või äriobjektidega seotud kinnisvara – korrashoidu vajavad need kõik ning enamike ehitiste põhitarindid ning tehnosüsteemide toimimise ja korrashoiu põhimõtted on sarnased, sõltumata ehitise kasutusotstarbest. Käsiraamatu tehnohoolduse (ptk 4, 5 ja 6) ning heakorra (ptk 7 ja 8) korraldamisega seotud peatükkidega tutvumisel on lugejale kindlasti abiks see, kui kõrvale võetakse standard EVS 807:2016. Paljude nendes peatükkides käsitletavate tegevuste üksikasjalikul kirjeldamisel on lähtealuseks võetud kõnealuses standardis kasutatud klassifikaator nii seal toodud kolmekohalise koodi kui ka vastava tegevuse kirjeldusega.

prof. Roode Liias

koostaja