Lgp. EKKL liige                                                                                                                                                                          

 

EKKL Talvefoorum Rakveres 21.-22. aprillil 2022

 

 

21.-22. aprilli 2022 toimus EKKL Talvefoorum Rakveres. Talvefoorumil osales kinnisvara korrashoiuga  üle Eesti tegelevat 62 inimest. Praeguseks on langenud covid piirangud ja ka maskid ning saime läbi viia talvefoorumi Rakveres, et kõik osalejad saaksid tutvuda Targa Majaga, kuulata valdkonna ajakohaseid ettekandeid ja valdkonna asju arutada ning ka vabamas õhkkonnas meeldivalt koos aega veeta ja suhelda ning nautida SPA teenuseid. Üritus algas Rakvere Targa Maja - Rakvere linnavalitsuse ekskursiooniga neljapäev 21.aprillil kell 12.00, mille järel jätkasime kell 13.00 AQVA SPA konverenrsisaalis seminariga. Alustuseks andsime kätte uutele liikmetele liikmetunnistused ning aasta aunimetused ja tänukirja. 

 

EKKL 2022 aasta aunimetuste saajad olid:

Aasta kinnisvara korrashoidja - Puhastusproff OÜ

Aasta kinnisvarahaldur - Alex Roost (Remicon OÜ)

Aasta kinnisvarahooldaja - Mati Kiviväli (Caverion Eesti AS)

Aasta puhastusteenindaja - Svea Nurmeots (Krausberg Eesti OÜ)

 

Seminaril käsitlesid eksperdid kinnisvara korrashoiu turu ja hangete aktuaalseid küsimusi aga ka jagasid kogemusi ja andsid häid vihjeid energia tarbimise, ATS rakendamise ning Targa Tellija projekti ja koolitusvõimaluste kohta. Peale seminari toimus kultuuriprogramm. Ürituse slogan oli: korrashoiu tulevik – TARK TELLIJA ja TARK MAJA.  Vastavalt EKKL 2022 ürituste kalendrile kavandame EKKL järgmist üritust 16.-18.juuni 2022, EKKL suvefoorum Saaremaal. Osavõtuks registreerimine algab maikuu viimasel dekaadil.

 

Rakvere talvefoorumi  kava ja tehtud ettekanded on lisatud allpool oleval lingil..

 

P.S. Üritusel täismahus osalenud kutsetunnistuse omajatele lisainfo, et EKKL-l ürituse korraldajana ja kutse andjana saab olema oma andmebaasis üritusel osalejate kohta vastav info ning EKKL 2022 täismahus Talvefoorumi läbinud saavad kutsetaotlemisel kajastada oma koolitustundide koondarvutustabelis antud üritusel osalemist erialase täienduskoolituse mahus 6 ak.tundi.

 

Talvefoorumi materjalid:

EKKL 21.-22.04.22 Rakvere Talvefoorumi kava

 

Talvefoorumi ettekanded:

Leena Paap, TKTK

Mergit Inno, SOL Baltics OÜ

Kristjan Kulu, CitySecurity OÜ

Taavi Liiv, Tulitec OÜ

Ivo Jaanisoo, MKM

Jüri Kröönström, EKKL

Janek Hintsov, NewSec

Kalle Virkus, TREA

 

Aktuaalne lisamaterjal info@ekkliit.ee hiljemalt 28.04.22 tagasiside saamiseks:

Energiatootmisseadmete paigaldamise toetuse määruse eelnõu

Määruse eelnõu seletuskiri

Urmas Murre märkused ja ettepanekud

 

Lugupidamisega

 

Jüri Kröönström

tegevjuht

5130409

 

 

KUTSE ANDMINE 2022 sügis (füüsilistele isikutele)

 

XXXXV sügis 2022 kutse andmise vooru kutsetunnistuse taotluse avalduse koos lisadega esitamise tähtaeg on 01.oktoober 2022.

 

Ilmunud ja müügis on raamat "Kinnisvara korrashoid", ISBN 978-9916-4-0064-7, copyright MTÜ EKKL, 2020.

 

MTÜ EKKL on koostöös kinnisvara korrashoiu valdkonna ekspertidega 2020 aastal koostanud ja tänaseks välja andnud kinnisvara korrashoiu käsiraamatu. Raamatu maht on 250 lk ning käsiraamat on vajalik ja ajakohane tööd toetav materjal kõigile kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsevatele osapooltele ja samuti abiks valdkonna täienduskoolituses ning kutse- ja kõrgõppes.

Kinnisvara korrashoiu käsiraamat on müügis Ehituskeskuses (Rävala pst 8) ning Apollo ja Rahva Raamatu raamatukauplustes üle Eesti.

MTÜ EKKL liikmed saavad seda liidult osta otse soodushinnaga.

 

 

Eessõna

Käesoleva kinnisvara korrashoiu käsiraamatuga on autorid seadnud endale ülesandeks jagada teadmisi eelkõige kinnisvara omanikele ja kasutajatele, samas on see raamat sobilik kasutamiseks ka üliõpilastele õppetöös. Seega sobib see käsiraamat igaühele, kes meil ühiskonnas eelkõige olmetasandil puutub kokku kinnisvaraga ning oma tegevusega mõjutab kinnisvarakeskkonna kujundamist. Käesoleva käsiraamatu eesmärk ei ole selgitada kõiki omaniku kohustusi, mis on seotud kinnisvara korrashoiu korraldamisega ja hooldustööde läbiviimisega – selliseks juhendmaterjaliks on standard EVS 807:2016 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“. Käsiraamatu eesmärgiks on anda ülevaade enim vajalike erialaspetsialistide poolt osutatavatest teenustest ja kaasnevatest administratiivsetest tegevustest. Nende spetsialistide tegevus põhineb kinnisvara omaniku soovidel, võimalustel ja huvidel ning nad abistavad/nõustavad omanikku nii otsuste tegemisel kui ka omaniku otsuste kvaliteetse elluviimise tagamisel. Loodetavasti leiavad siiski ka valdkonna professionaalid sellest käsiraamatust midagi, mis on neile vajalik oma töökohustuste täitmisel.  Ehitusinsenerid siis, kui nad konsulteerivad kinnisvara omanikke ja kasutajaid, koostades ja selgitades neile ülevaateid kinnisvara objektist, esmajoones ehitise (s.o hoone ja/või rajatise) seisundist.  Korrashoidjad siis, kui nad peavad selgitama kinnisvara omanikele ja kasutajatele nende õigusaktidest ja/või lepingutest tulenevaid kohustusi ning vastutust, samas ka kirjeldama kinnisvaraobjektil kavandatavaid korrashoiu tegevusi ning võimalikke tagajärgi, kui neid tegevusi ei tehta.  Kinnisvara omanikud/arendajad kui professionaalid peavad pidevalt suhtlema väga erinevate kasutajate ja kasutajagruppidega, kusjuures korrashoiu temaatika on nendevahelises suhtlemises kindlasti üks põhilisemaid: ratsionaalselt mõtlevad kasutajad on huvitatud vara soetamisel ka selle edasisest põhjendatult läbiviidavast korrashoiukorraldusest. Käsiraamatu koostamisel ei ole sihtgrupiks seatud kitsalt ei elamute ega ka ühiskondlike või äriobjektidega seotud kinnisvara – korrashoidu vajavad need kõik ning enamike ehitiste põhitarindid ning tehnosüsteemide toimimise ja korrashoiu põhimõtted on sarnased, sõltumata ehitise kasutusotstarbest. Käsiraamatu tehnohoolduse (ptk 4, 5 ja 6) ning heakorra (ptk 7 ja 8) korraldamisega seotud peatükkidega tutvumisel on lugejale kindlasti abiks see, kui kõrvale võetakse standard EVS 807:2016. Paljude nendes peatükkides käsitletavate tegevuste üksikasjalikul kirjeldamisel on lähtealuseks võetud kõnealuses standardis kasutatud klassifikaator nii seal toodud kolmekohalise koodi kui ka vastava tegevuse kirjeldusega.

prof. Roode Liias

koostaja