EKKL info - aasta 2022 aunimetuste valimine

 

              MTÜ EKKL liikmele

Kinnisvara korrashoiu valdkonna 2022 aasta aunimetuste valimine erinevas neljas aunimetuste kategoorias alanud,

täidetud hääletussedelite EKKL-le saatmise tähtaeg on T 31. jaanuar 2023. 

Heaks traditsiooniks on saanud, et aasta lõppemisel valivad EKKL liikmed uue aasta alguses möödunud aasta kinnisvara korrashoidja, aasta kinnisvarahalduri, aasta kinnisvarahooldaja ja aasta puhastusteenindaja kategooriates aunimetuse saajad. Lisaks on EKKL juhatuse pädevuses ja juhatus kaalub oma koosolekul väärikate kandidaatide olemasolul ka täiendavate EKKL tunnustuskirjade ja tänukirjade välja andmist teistes seda väärivates kategooriates.

Aasta 2022 kinnisvarahaldur, kinnisvarahooldaja ja puhastusteenindaja (füüsilised isikud) peavad lisaks sellele, et on oma häid tavasid järgiva ja silmapaistva tegevusega teiste hulgast möödunud aastal esile tõusnud, olema ka oma valdkonnas kindlaid ja tõendatud professionaalseid teadmisi, oskusi ja isikuomadusi omavad. Seega on aasta kinnisvarahalduri, kinnisvarahooldaja ja puhastusteenindaja aunimetuste võimalikeks kandidaatideks kõik kutseregistris (https://www.kutseregister.ee/kutsed ) olevad kinnisvara korrashoiu kehtiva kutsega võimalikud nominendid s.t. käesolevaks hetkeks kinnisvara korrashoiu halduse või hoolduse või puhastusteeninduse vastavat kehtivat kutsetunnistust omavad isikud, kelle hulgast saate teha oma valikud esitamiseks. Samuti peab aasta kinnisvara korrashoidja (juriidiline isik) olema teiste hulgast esile tõusnud silmapaistva tegevuse, heade tulemuste ja korrashoiu valdkonnas üldistes huvides kasuliku tegevusega ning omama kehtivat EKKL kinnisvara korrashoiu sertifikaati (võimalikud kandidaadid nähtavad https://www.ekkliit.ee/sertifikaatide-register/).

Kõikide aunimetuste kandidaatide esitamise osas on üldiseks nõudeks, et esitatav kandidaat peab tegutsema kinnisvara korrashoiu alal ning väärib oma tegevusega kategoorias positiivset esiletõstmist, seega vajalik on lisada hääletussedelil iga aunimetuse kategooria osas kandidaadi nimi ja soovitavalt ka lühike põhjendus/soovitus, miks kandidaat esitatakse ja mille erilise ja positiivsega ta on 2022 aastal silma paistnud. Kui mõne kategooria osas ei oska või ei pea põhjendatuks aunimetuse väljaandmist, siis saab see rida jääda hääletussedelil tühjaks. Aunimetuste kandidaatide esitamist ja aunimetuste andmist reguleerib vastav EKKL juhatuse poolt 11.01.23 kinnitatud uus EKKL aunimetuste, tunnustuskirjade ja tänukirjade statuut, milline on lisatud allpool lingil.

Seega kuulutan juhatuse koosolekul otsustatu ja statuudi alusel välja EKKL aasta 2022 kinnisvara korrashoiu aunimetuste valimise. Igas aunimetuse kategoorias saab iga liige anda ühele isikule ühe hääle pakkudes tema poolt välja kandidaadi ning täites ja saates selleks allpool lingil ära toodud täidetud hääletussedeli. Samuti saab ka esitada kandidaate tunnustuskirja andmiseks. EKKL ootab igalt liikmelt täidetud hääletussedelit hiljemalt teisipäevaks 31. jaanuariks 2023 meilile info@ekkliit.ee . Teie poolt enim hääli saanud isikud kuulutab EKKL juhatus välja aasta aunimetuste saajateks ja aunimetused ning võimalikud tunnustuskirjad ja tänukirjad kuuluvad pidulikule kätteandmisele 10.03.23 planeeritaval EKKL kinnisvara korrashoiu talvefoorumil.

EKKL aunimetuste, tunnustuskirjade ja tänukirjade statuut

EKKL liikme aunimetuste 2022 hääletussedel

 

 

Lugupidamisega

 

Jüri Kröönström

tegevjuht

MTÜ EKKL

Registrikood 80102849

Pärnu mnt 141

11314, Tallinn

Tel. 6617998

Mob. 5130409

 

 

 

KUTSE ANDMINE 2023 kevad (füüsilistele isikutele)

 

XXXXVI kevad 2023 kutse andmise voorus on kutsetunnistuse taotluse avalduse koos lisadega esitamise tähtaeg 01.märts 2023.

Täpsem info vasakul olevas menüüs KUTSE ANDMINE.

 

 

Ilmunud ja müügis on raamat "Kinnisvara korrashoid", ISBN 978-9916-4-0064-7, copyright MTÜ EKKL, 2020.

 

MTÜ EKKL on koostöös kinnisvara korrashoiu valdkonna ekspertidega 2020 aastal koostanud ja tänaseks välja andnud kinnisvara korrashoiu käsiraamatu. Raamatu maht on 250 lk ning käsiraamat on vajalik ja ajakohane tööd toetav materjal kõigile kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsevatele osapooltele ja samuti abiks valdkonna täienduskoolituses ning kutse- ja kõrgõppes.

Kinnisvara korrashoiu käsiraamat on müügis Ehituskeskuses (Järve tn 2 - 5, Tallinn) ning Apollo raamatukauplustes üle Eesti.

MTÜ EKKL liikmed saavad seda liidult osta otse soodushinnaga.

 

 

Eessõna

Käesoleva kinnisvara korrashoiu käsiraamatuga on autorid seadnud endale ülesandeks jagada teadmisi eelkõige kinnisvara omanikele ja kasutajatele, samas on see raamat sobilik kasutamiseks ka üliõpilastele õppetöös. Seega sobib see käsiraamat igaühele, kes meil ühiskonnas eelkõige olmetasandil puutub kokku kinnisvaraga ning oma tegevusega mõjutab kinnisvarakeskkonna kujundamist. Käesoleva käsiraamatu eesmärk ei ole selgitada kõiki omaniku kohustusi, mis on seotud kinnisvara korrashoiu korraldamisega ja hooldustööde läbiviimisega – selliseks juhendmaterjaliks on standard EVS 807:2016 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“. Käsiraamatu eesmärgiks on anda ülevaade enim vajalike erialaspetsialistide poolt osutatavatest teenustest ja kaasnevatest administratiivsetest tegevustest. Nende spetsialistide tegevus põhineb kinnisvara omaniku soovidel, võimalustel ja huvidel ning nad abistavad/nõustavad omanikku nii otsuste tegemisel kui ka omaniku otsuste kvaliteetse elluviimise tagamisel. Loodetavasti leiavad siiski ka valdkonna professionaalid sellest käsiraamatust midagi, mis on neile vajalik oma töökohustuste täitmisel.  Ehitusinsenerid siis, kui nad konsulteerivad kinnisvara omanikke ja kasutajaid, koostades ja selgitades neile ülevaateid kinnisvara objektist, esmajoones ehitise (s.o hoone ja/või rajatise) seisundist.  Korrashoidjad siis, kui nad peavad selgitama kinnisvara omanikele ja kasutajatele nende õigusaktidest ja/või lepingutest tulenevaid kohustusi ning vastutust, samas ka kirjeldama kinnisvaraobjektil kavandatavaid korrashoiu tegevusi ning võimalikke tagajärgi, kui neid tegevusi ei tehta.  Kinnisvara omanikud/arendajad kui professionaalid peavad pidevalt suhtlema väga erinevate kasutajate ja kasutajagruppidega, kusjuures korrashoiu temaatika on nendevahelises suhtlemises kindlasti üks põhilisemaid: ratsionaalselt mõtlevad kasutajad on huvitatud vara soetamisel ka selle edasisest põhjendatult läbiviidavast korrashoiukorraldusest. Käsiraamatu koostamisel ei ole sihtgrupiks seatud kitsalt ei elamute ega ka ühiskondlike või äriobjektidega seotud kinnisvara – korrashoidu vajavad need kõik ning enamike ehitiste põhitarindid ning tehnosüsteemide toimimise ja korrashoiu põhimõtted on sarnased, sõltumata ehitise kasutusotstarbest. Käsiraamatu tehnohoolduse (ptk 4, 5 ja 6) ning heakorra (ptk 7 ja 8) korraldamisega seotud peatükkidega tutvumisel on lugejale kindlasti abiks see, kui kõrvale võetakse standard EVS 807:2016. Paljude nendes peatükkides käsitletavate tegevuste üksikasjalikul kirjeldamisel on lähtealuseks võetud kõnealuses standardis kasutatud klassifikaator nii seal toodud kolmekohalise koodi kui ka vastava tegevuse kirjeldusega.

prof. Roode Liias

koostaja